Zaprojektowanie i budowa Centrum sportów wodnych w uzdrowisku Dąbki
Ogłoszenie nr 500046991-N-2017 z dnia 20-10-2017 r.
Darłowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 588589-N-2017
Data: 15/09/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Darłowo, Krajowy numer identyfikacyjny 33092091400000, ul. ul. J.H.Dąbrowskiego  4, 76150   Darłowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 344 63 01, e-mail przetargi@ugdarlowo.pl, faks 94 344 63 09.
Adres strony internetowej (url): www.gminadarlowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-06, godzina: 11:30
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-25, godzina: 11:30
 

ZP.271.27.2017

Darłowo, dnia 20.10.2017 r.

                   

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Sprostowanie do odpowiedzi nr 2 oraz modyfikacja treści SIWZ

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zaprojektowanie i budowę Centrum sportów wodnych w uzdrowisku Dąbki” (nr sprawy: ZP.271.27.2017).

 

I. Zamawiający dokonuje sprostowania wyjaśnień nr 2 do SIWZ, które były udzielone na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą poprzez zmianę odpowiedzi do złożonych pytań:

 

Odpowiedź na Pytanie 1:

było:

Łączna długość ciągu pieszego (bez ostróg i pomostów wychodzących w jezioro) 482 mb, część promenady palowana w wodzie na odcinku 125mb. Nawierzchnie drewniane ciągu pieszego  wykonane z desek sosnowych ryflowanych o gr. min. 28 mm, mocowanych przy pomocy gwoździ pierścieniowych, ocynkowanych ogniowo do legarów nośnych nawierzchni.

Deski impregnowane ciśnieniowo w klasie IV. Wykonawca powinien posiadać raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji drewna na ogień.

winno być:

Łączna długość ciągu pieszego (bez ostróg i pomostów wychodzących w jezioro) 294 mb, część promenady palowana w wodzie na odcinku 125 mb. Nawierzchnie drewniane ciągu pieszego  wykonane z desek sosnowych ryflowanych o gr. min. 28 mm, mocowanych przy pomocy gwoździ pierścieniowych, ocynkowanych ogniowo do legarów nośnych nawierzchni.

Deski impregnowane ciśnieniowo w klasie IV. Wykonawca powinien posiadać raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji drewna na ogień.

 

Odpowiedź na Pytanie 2

było:

Dźwig jachtowy dla jednostek o masie do 5 ton

winno być:

Słupowy żuraw obrotowy o udźwigu do 5 ton.

 

W pozostałym zakresie odpowiedzi pozostają niezmienione.

 

II. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do dnia 25.10.2017 r.

 

Ilekroć w SIWZ występuje data 06.10.2017 r. zastępuje się ją datą 25.10.2017 r.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski


Ogłoszenie nr 500045170-N-2017 z dnia 18-10-2017 r.

Darłowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 588589-N-2017 
Data: 15/09/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Darłowo, Krajowy numer identyfikacyjny 33092091400000, ul. ul. J.H.Dąbrowskiego  4, 76150   Darłowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 344 63 01, e-mail przetargi@ugdarlowo.pl, faks 94 344 63 09. 
Adres strony internetowej (url): www.gminadarlowo.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji:
 IV. 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-06, godzina: 11:30, 
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-23, godzina: 11:30, 
 


ZP.271.27.2017

Darłowo, dnia 18.10.2017 r.

                     

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Odpowiedzi oraz modyfikacja treści SIWZ nr 2

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zaprojektowanie i budowę Centrum sportów wodnych w uzdrowisku Dąbki” (nr sprawy: ZP.271.27.2017).

 

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,  w związku z zapytaniami Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

 

Pytanie 1

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym treści programu funkcjonalno-użytkowego będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach postępowania przetargowego “Zaprojektowanie i budowa Centrum sportów wodnych w uzdrowisku Dąbki”. Proszę o określenie łącznej długości oraz wymagań dotyczących nawierzchni ciągu pieszego (rodzaj i klasa drewna, grubość desek). Proszę też o określenie na jakich odcinkach promenada ma być palowana w wodzie.

Odpowiedź 1

Łączna długość ciągu pieszego (bez ostróg i pomostów wychodzących w jezioro) 482mb, część promenady palowana w wodzie na odcinku 125mb. Nawierzchnie drewniane ciągu pieszego  wykonane z desek sosnowych ryflowanych o gr. min. 28 mm, mocowanych przy pomocy gwoździ pierścieniowych, ocynkowanych ogniowo do legarów nośnych nawierzchni.

Deski impregnowane ciśnieniowo w klasie IV. Wykonawca powinien posiadać raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji drewna na ogień.

 

Pytanie 2

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym treści programu funkcjonalno-użytkowego będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach postępowania przetargowego “Zaprojektowanie i budowa Centrum sportów wodnych w uzdrowisku Dąbki”. Proszę o określenie parametrów dźwigu do wyciągania jednostek.

Odpowiedź 2

Dźwig jachtowy dla jednostek o masie do 5 ton.

 

Pytanie 3

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym treści programu funkcjonalno-użytkowego będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach postępowania przetargowego “Zaprojektowanie i budowa Centrum sportów wodnych w uzdrowisku Dąbki”. Proszę o podanie czy w skład zadania wchodzą roboty pogłębiarskie. Niestety nie ma żadnej wzmianki w PFU o istniejących głębokościach i ewentualnych głębokościach docelowych.

Odpowiedź 3

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie przewiduje wykonania robót pogłębiarskich.

 

II. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do dnia 23.10.2017 r.

 

Ilekroć w SIWZ występuje data 06.10.2017 r. zastępuje się ją datą 23.10.2017 r.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski


ZP. 271.27.2017

Darłowo, dnia 04.10.2017 r.

                    

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zaprojektowanie i budowę Centrum sportów wodnych w uzdrowisku Dąbki” (nr sprawy: ZP.271.27.2017).

 

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,  w związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści, aby zapis rozdziału V pkt 2 ppkt 2 lit a) otrzymał następujące brzmienie:

a) posiada doświadczenie w realizacji robót podobnych, tj.:

a1) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na zaprojektowaniu i budowie lub zaprojektowaniu i przebudowie w zakresie obiektów hydrotechnicznych o łącznej wartości minimum 2 000 000 zł brutto, z czego wartość usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wyniosła co najmniej 100 000 zł brutto.

lub

a2) wykonał  należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę, polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej dokumentację i zezwalającej na realizację inwestycji dla budowy lub przebudowy obiektu hydrotechnicznego  o wartości minimum 100 000 zł brutto;

oraz

a3) wykonał  należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie obiektu hydrotechnicznego o wartości minimum 2 000 000 zł brutto.

 

Odpowiedź 1

Zamawiający przychyla się do propozycji Wykonawcy.

W związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji siwz w powyższym zakresie.

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści, aby zapisy rozdziału V pkt 2 ppkt 2 lit b) otrzymały następujące brzmienie:

b1) Projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej:

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz

- co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu, w tym wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy) co najmniej jednego zadania inwestycyjnego obejmującego budowę lub przebudowę obiektu hydrotechnicznego.        

b2) Kierownik budowy:

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz

- co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy, w tym doświadczenie w kierowaniu minimum jedną robotą polegającą na budowie lub przebudowie obiektu hydrotechnicznego. Kierowanie powyższym zadaniem powinno obejmować pełny zakres realizacji, tj. od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia zadania. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w budownictwie hydrotechnicznym. Wykonaliśmy szereg inwestycji hydrotechnicznych zbliżonych zakresem do przedmiotu zamówienia, jednakże pierwotne warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykluczały by nas z grona potencjalnych Wykonawców z uwagi na małą liczbę tego rodzaju inwestycji na rynku.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni.

 

Odpowiedź 2

Zamawiający przychyla się do propozycji Wykonawcy.

W związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji siwz w powyższym zakresie.

 

Pytanie 3

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym treści programu funkcjonalno-użytkowego będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach postępowania przetargowego „Zaprojektowanie i budowa Centrum sportów wodnych w uzdrowisku Dąbki”. W punkcie 1.2.3 Branża architektoniczna (PFU str. 9) przywołany jest załącznik graficzny nr 1 na którym przedstawione zostało zagospodarowanie terenu. Zwracam się z prośbą o udostępnienie tego załącznika.

 

Odpowiedź 3

Zamawiający udostępni ww. załącznik.

W związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji siwz poprzez zamieszczenie załącznika graficznego nr 1 na stronie internetowej.

 

Pytanie 4

Zwracamy uwagę na fakt, iż  nie ma absolutnie żadnych szans (ze względu na formalności i długotrwałe procedury) żeby dotrzymać terminu 28.02.2018 w którym trzeba wykonać dokumentację projektową, przeprowadzić wszelkie niezbędne uzgodnienia (takie jak: decyzja środowiskowa, pozwolenie wodnoprawne, dokumentacja geologiczno-inżynierska, uzgodnienie z ZUDP przebiegu nowych instalacji) i jeszcze uzyskać prawomocną decyzję pozwolenia na budowę.

Prosimy o wprowadzenie zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wydłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej, przeprowadzenia uzgodnień i pozwoleń oraz uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę do dnia 28.05.2018 oraz wydłużenie czasu potrzebnego na wykonanie całego zadania do dnia 28.11.2018.

 

Odpowiedź 4

Zgodnie z umową o dofinansowanie maksymalny termin na przygotowanie dokumentacji to 31 marca 2018 r. w związku z powyższym Zamawiający przedłuży termin na wykonanie dokumentacji do tego dnia. Zgodnie z umową o dofinansowanie nie ma natomiast możliwości zmiany terminu zakończenia całości zadania w związku z powyższym pozostaje on bez zmian.

 W związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji siwz w zakresie terminu wykonania dokumentacji.

 

II. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

W Rozdziale V pkt 2 ppkt 2 lit a1), a2) i a3) otrzymują brzmienie:

a1) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na zaprojektowaniu i budowie lub zaprojektowaniu i przebudowie w zakresie obiektów hydrotechnicznych o łącznej wartości minimum 2 000 000 zł brutto, z czego wartość usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wyniosła co najmniej 100 000 zł brutto.

lub

a2) wykonał  należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę, polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej dokumentację i zezwalającej na realizację inwestycji dla budowy lub przebudowy obiektu hydrotechnicznego  o wartości minimum 100 000 zł brutto;

oraz

a3) wykonał  należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie obiektu hydrotechnicznego o wartości minimum 2 000 000 zł brutto.

 

W Rozdziale V pkt 2 ppkt 2 lit b1) i b2) otrzymuje brzmienie:

b1) Projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej:

-uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz

-co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu, w tym wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy) co najmniej jednego zadania inwestycyjnego obejmującego budowę lub przebudowę obiektu hydrotechnicznego.        

b2) Kierownik budowy:

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz

- co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy, w tym doświadczenie w kierowaniu minimum jedną robotą polegającą na budowie lub przebudowie obiektu hydrotechnicznego. Kierowanie powyższym zadaniem powinno obejmować pełny zakres realizacji, tj. od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia zadania. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.

Dokumentacja projektowa – załącznik graficzny

Zamawiający dodaje do dokumentacji projektowej załącznik graficzny nr 1.

 

W Rozdziale VII pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do 28 września 2018 r. w tym wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych – do 31.03.2018 r.”

Ilekroć w SIWZ (w tym w projekcie umowy) występuje data 28.02.2018 r. jako maksymalny termin wykonania dokumentacji projektowej zastępuje się ją datą  31.03.2018 r..

 

Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do dnia 19.10.2017 r.

Ilekroć w SIWZ występuje data 06.10.2017 r. zastępuje się ją datą 19.10.2017 r.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

Do pobrania:

 


Ogłoszenie nr 500038438-N-2017 z dnia 04-10-2017 r.

Darłowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 588589-N-2017 
Data: 15.09.2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Darłowo, Krajowy numer identyfikacyjny 33092091400000, ul. ul. J.H.Dąbrowskiego  4, 76150   Darłowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 344 63 01, e-mail przetargi@ugdarlowo.pl, faks 94 344 63 09. 
Adres strony internetowej (url): www.gminadarlowo.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II. 
Punkt: 9) 
W ogłoszeniu jest: II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do 28 września 2018 r. w tym wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych – do 28 lutego 2018 r. 
W ogłoszeniu powinno być: II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do 28 września 2018 r. w tym wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych – do 31 marca 2018 r. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III. 
Punkt: 1.3) 
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada doświadczenie w realizacji robót podobnych, tj.: a1) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na zaprojektowaniu i budowie lub zaprojektowaniu i przebudowie przystani, portu lub nabrzeża o łącznej wartości minimum 2 200 000 zł brutto, z czego wartość usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wyniosła co najmniej 200 000 zł brutto. lub a2) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę, polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej dokumentację i zezwalającej na realizację inwestycji dla budowy lub przebudowy przystani, portu lub nabrzeża o wartości minimum 200 000 zł brutto; oraz a3) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie przystani, portu lub nabrzeża o wartości minimum 2 000 000 zł brutto. Uwaga Zamawiający uzna za spełniające warunek roboty budowlane i usługi wg schematu: lit. a1) lub lit. a2) + a3) Uwaga! Jeżeli wykonawca realizował zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, z którego tylko usługa projektowa będzie mogła zostać uznana jako spełniająca warunek, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 lit. a1, Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia w zakresie projektowania, jeżeli usługa ta została zrealizowana w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. b) dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na każde z wymienionych poniżej stanowisk: b1) Projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej: -uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz -co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu, w tym wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy) co najmniej jednego zadania inwestycyjnego obejmującego budowę lub przebudowę przystani, portu lub nabrzeża. b2) Kierownik budowy: - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz - co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy, w tym doświadczenie w kierowaniu minimum jedną robotą polegającą na budowie lub przebudowie przystani, portu lub nabrzeża. Kierowanie powyższym zadaniem powinno obejmować pełny zakres realizacji, tj. od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia zadania. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. b3) Kierownik robót sanitarnych: - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. b4) Kierownik robót elektrycznych - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada doświadczenie w realizacji robót podobnych, tj.: a1) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na zaprojektowaniu i budowie lub zaprojektowaniu i przebudowie w zakresie obiektów hydrotechnicznych o łącznej wartości minimum 2 000 000 zł brutto, z czego wartość usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wyniosła co najmniej 100 000 zł brutto. lub a2) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę, polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej dokumentację i zezwalającej na realizację inwestycji dla budowy lub przebudowy obiektu hydrotechnicznego o wartości minimum 100 000 zł brutto; oraz a3) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie obiektu hydrotechnicznego o wartości minimum 2 000 000 zł brutto. Uwaga Zamawiający uzna za spełniające warunek roboty budowlane i usługi wg schematu: lit. a1) lub lit. a2) + a3) Uwaga! Jeżeli wykonawca realizował zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, z którego tylko usługa projektowa będzie mogła zostać uznana jako spełniająca warunek, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 lit. a1, Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia w zakresie projektowania, jeżeli usługa ta została zrealizowana w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. b) dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na każde z wymienionych poniżej stanowisk: b1) Projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej: -uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz -co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu, w tym wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy) co najmniej jednego zadania inwestycyjnego obejmującego budowę lub przebudowę obiektu hydrotechnicznego. b2) Kierownik budowy: - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz - co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy, w tym doświadczenie w kierowaniu minimum jedną robotą polegającą na budowie lub przebudowie obiektu hydrotechnicznego. Kierowanie powyższym zadaniem powinno obejmować pełny zakres realizacji, tj. od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia zadania. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone b3) Kierownik robót sanitarnych: - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. b4) Kierownik robót elektrycznych - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-06, godzina: 11:30, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-19, godzina: 11:30, 

 
Ogłoszenie nr 588589-N-2017 z dnia 2017-09-15 r. 
 

Gmina Darłowo: Zaprojektowanie i budowa Centrum sportów wodnych w uzdrowisku Dąbki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
Regionalny Program Operacyjny województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie RPZP.04.09.00 Rozwój zasobów endogenicznychO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Darłowo, krajowy numer identyfikacyjny 33092091400000, ul. ul. J.H.Dąbrowskiego  4 , 76150   Darłowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 344 63 01, e-mail przetargi@ugdarlowo.pl, faks 94 344 63 09. 
Adres strony internetowej (URL): www.gminadarlowo.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
www.gminadarlowo.pl http://ug.darlowo.ibip.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.gminadarlowo.pl http://ug.darlowo.ibip.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej. 
Adres: 
Gmina Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pok. nr 26 – biuro podawcze


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i budowa Centrum sportów wodnych w uzdrowisku Dąbki 
Numer referencyjny: ZP.271.27.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa Centrum sportów wodnych w uzdrowisku Dąbki. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje modernizację przestani żeglarskiej w Dąbkach wraz z towarzyszącą infrastrukturą obiektów kubaturowych, pomostami pływającymi, promenadą i małą architekturą. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
71220000-6
71221000-3
45240000-1
71320000-7
45248400-1
45246500-8II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-28 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do 28 września 2018 r. w tym wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych – do 28 lutego 2018 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 500.000,00 zł. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. b)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców. 
Informacje dodatkowe W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada doświadczenie w realizacji robót podobnych, tj.: a1) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na zaprojektowaniu i budowie lub zaprojektowaniu i przebudowie przystani, portu lub nabrzeża o łącznej wartości minimum 2 200 000 zł brutto, z czego wartość usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wyniosła co najmniej 200 000 zł brutto. lub a2) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę, polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej dokumentację i zezwalającej na realizację inwestycji dla budowy lub przebudowy przystani, portu lub nabrzeża o wartości minimum 200 000 zł brutto; oraz a3) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie przystani, portu lub nabrzeża o wartości minimum 2 000 000 zł brutto. Uwaga Zamawiający uzna za spełniające warunek roboty budowlane i usługi wg schematu: lit. a1) lub lit. a2) + a3) Uwaga! Jeżeli wykonawca realizował zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, z którego tylko usługa projektowa będzie mogła zostać uznana jako spełniająca warunek, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 lit. a1, Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia w zakresie projektowania, jeżeli usługa ta została zrealizowana w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. b) dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na każde z wymienionych poniżej stanowisk: b1) Projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej: -uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz -co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu, w tym wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy) co najmniej jednego zadania inwestycyjnego obejmującego budowę lub przebudowę przystani, portu lub nabrzeża. b2) Kierownik budowy: - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz - co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy, w tym doświadczenie w kierowaniu minimum jedną robotą polegającą na budowie lub przebudowie przystani, portu lub nabrzeża. Kierowanie powyższym zadaniem powinno obejmować pełny zakres realizacji, tj. od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia zadania. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. b3) Kierownik robót sanitarnych: - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. b4) Kierownik robót elektrycznych - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: Uwaga - ilekroć jest mowa o: - „budowie lub przebudowie” należy przez to rozumieć budowę lub przebudowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.); - „kierowniku budowy” lub „kierowniku robót” należy przez to rozumieć kierownika budowy lub kierownika robót w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.). Uwaga dotycząca wszystkich stanowisk wskazanych powyżej: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Kierując się powyższymi przepisami zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia. Doświadczenie zawodowe będzie liczone od daty otrzymania uprawnień.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. d) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. e) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

opis materiałów równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 6 siwz)

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Wadium należy wnieść w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje do

 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2017-10-25 11:45:00
 
Termin złożenia: 2017-10-25 11:30:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Rafał Kunysz
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl