Przebudowa drogi gminnej 150026Z w miejscowości Krupy

Ogłoszenie nr 28029 - 2017 z dnia 2017-02-20 r.

Darłowo: Przebudowa drogi gminnej 150026Z w miejscowości Krupy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Darłowo, krajowy numer identyfikacyjny 33092091400000, ul. ul. J.H.Dąbrowskiego  4, 76150   Darłowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 344 63 01, e-mail przetargi@ugdarlowo.pl, faks 94 344 63 09. 
Adres strony internetowej (URL): www.gminadarlowo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl/
 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak 
www.gminadarlowo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
1. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres: 
Urząd Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej 150026Z w miejscowości Krupy
Numer referencyjny: ZP.271.4.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: Przebudowa drogi gminnej 150026Z w miejscowości Krupy 1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej 150026Z w miejscowości Krupy, dz. nr 250/2 położona w obrębie ewidencyjnym Krupy o długości łącznie 857,96 m. 2.Podstawowe parametry techniczne: 1)Kategoria ruchu – KR2; 2)Prędkość projektowa – 30 km/h; 3)Maksymalne pochylenie niwelety jezdni – 12%; 4)Dopuszczalny nacisk na oś – 100 KN. 3.Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy:: 1)przebudowa nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego poprzez wykonanie nakładki oraz poszerzeń; 2)budowa zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kamiennej granitowej kostki brukowej; 3)budowa ciągów pieszych w postaci chodników o nawierzchni z kamiennej granitowej kostki brukowej; 4)budowa parkingów i zatok autobusowych o nawierzchni z kamiennej granitowej kostki brukowej; 5)budowa wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni z kamiennej granitowej kostki brukowej; 6)wykonanie umocnienia skarpy przy zatoce autobusowej poprzez ustawienie prefabrykowanych elementów murowych w kształcie litery „L”; 7)wykonanie schodów terenowych w celu zapewnienia dojścia do nieruchomości; 8)wymiana istniejących przepustów; 9)wykonanie ścieków korytkowych pod chodnikami i zjazdami oraz wykonanie ścieków skarpowych; 10)wykonanie oczyszczenia oraz odtworzenia istniejących rowów; 11)wykonanie umocnienia rowów płytami betonowymi typu MEBA, korytkami ściekowymi oraz brukiem kamiennym; 12)wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z wykonaniem oznakowania przejścia dla pieszych na tle fluorescencyjnym; 13)wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją; 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. 5.Do Wykonawcy należeć będzie pełna obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. 6.Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia zobowiązany będzie zapewnić dojazd do nieruchomości przyległych do przebudowywanej drogi. 7.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność robót z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia; całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 8.Zamawiający informuje, że wszystkie wskazane z nazwy wyroby, materiały i urządzenia użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenia wymaganych i oczekiwanych parametrów technicznych i standardów jakościowych, a także wymaganych prawem polskim certyfikatów, atestów, aprobat itp. dla wyrobów, materiałów i urządzeń do stosowania. 9.Kod CPV: roboty w zakresie budowy dróg – 45233120 – 6; 10.Zadanie jest dofinansowane z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 15/09/2017

 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2017-03-07 11:15:00
 
Termin złożenia: 2017-03-07 11:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Rafał Kunysz
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl