Przebudowa ulicy Wydmowej w uzdrowisku Dąbki

Ogłoszenie nr 22056 - 2017 z dnia 2017-02-08 r.

Darłowo: Przebudowa ulicy Wydmowej w uzdrowisku Dąbki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Darłowo, krajowy numer identyfikacyjny 33092091400000, ul. ul. J.H.Dąbrowskiego  4, 76150   Darłowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 344 63 01, e-mail przetargi@ugdarlowo.pl, faks 94 344 63 09. 
Adres strony internetowej (URL): http://gminadarlowo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl
 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie 
http://gminadarlowo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak 


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
1. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres: 
Gmina Darłowo, ul. J.H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Wydmowej w uzdrowisku Dąbki
Numer referencyjny: ZP.271.2.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Wydmowej w uzdrowisku Dąbki, dz. nr 16/4, 17/6, 11,18/1 położone w obrębie ewidencyjnym Dąbki. 2.Przebudowę ul. Wydmowej zaprojektowano na całym odcinku drogi jako ciąg pieszo jezdny o szerokości od 5,0 do 5,7 m. Długość odcinka ciągu pieszo jezdnego ulicy Wydmowej wynosi 267,2 m. Ogólna powierzchnia utwardzenia ciągu pieszo jezdnego wynosi 1654,00 m2. 3.Konstrukcja ciągu pieszo jezdnego: 1)kostka betonowa gr. 8 cm (kostka betonowa płukana z dodatkiem kruszywa naturalnego o wym. 30x20x8 cm i 20x20x8 cm kolor antracytowy i jasny granit); 2)podsypka cementowo-piaskowa grubości 5 cm; 3)podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 (0/31,5) o grubości 25 cm; 4)warstwa odsączająca o grubości 15 cm. 4.W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Wydmowej. 1)Zakres robót obejmuje wybudowanie m. in.: a)rura PVC DN/OD 200 SN8 SDR 34 (lita) o długości 34,1 m; b)rura PVC DN/OD 250 SN8 SDR 34 (lita) o długości 138,5 m; c)rura PVC DN/OD 315 SN8 SDR 34 (lita) o długości 118,3 m; d)studnia betonowa DN/ID 1200 – 9 szt. e)wpust uliczny betonowy DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m – 5 szt. 2)Rurociągi należy ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 10 cm następnie obsypać pospółką do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Przewidziana całkowita wymiana gruntu. 5.Przedmiot zamówienia w swym zakresie obejmuje również wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego wraz z usunięciem kolizji z sieciami elektrycznymi. 1)zakres rzeczowy przebudowy oświetlenia: a)linia kablowa oświetleniowa YKY 3x10 mm2 (290 m wykop 301,6 m kabel); b)słupy oświetleniowe aluminiowe z wysięgnikiem jednoramiennym o wysokości 7 m na fundamencie - szt. 8; c)oprawy oświetleniowe ledowe IP66 z redukcją mocy 56W, 6700 lm – szt. 8. 2)zakres rzeczowy usunięcia kolizji linii kablowych 0,4 kV: a)przełożenie 2 odcinków kabla z nowym odcinkiem kabla YAKXs 4x120 mm2 – 65 m; b)rury osłonowe PCW 110 15 m; c)rury osłonowe dwudzielne na kabel PCW 110 – 85 m. 6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. 7.Do Wykonawcy należeć będzie pełna obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. 8.Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia zobowiązany będzie zapewnić dojazd do nieruchomości przyległych do przebudowywanej drogi. 9.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność robót z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia; całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 10.Kody CPV: roboty w zakresie budowy dróg – 45233120 – 6; instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego – 45316110 – 9, Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej - 45232411-6. 11.Zamawiający informuje, że wszystkie wskazane z nazwy wyroby, materiały i urządzenia użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenia wymaganych i oczekiwanych parametrów technicznych i standardów jakościowych, a także wymaganych prawem polskim certyfikatów, atestów, aprobat itp. dla wyrobów, materiałów i urządzeń do stosowania. 

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:45316110-9, 45232411-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 16/06/2017

 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2017-02-24 11:15:00
 
Termin złożenia: 2017-02-24 11:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Rafał Kunysz
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl