Bieżąca dostawa węgla dla potrzeb świetlic, budynku Urzędu Gminy Darłowo oraz szkół w ilości do 320 ton na rok 2017 r.
Ogłoszenie nr 368613 - 2016 z dnia 2016-12-16 r.
Darłowo: Bieżąca dostawa węgla dla potrzeb świetlic, budynku Urzędu Gminy Darłowo oraz szkół w ilości do 320 ton na rok 2017 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Zespół Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu, Stary Jarosław 71, 76-150 Darłowo, NIP 4990415706, Regon: 331409738, e-mail: szkola@staryjaroslaw.pl, tel. 94 314 87 91, Dyrktor Szkoły: Ilona Fortuna, 
Zespół Szkół nr 3 w Dąbkach, ul. Darłowska 6, 76-156 Dąbki, NIP 4990653877, Regon: 361934361, tel. 94-314-86-23; e-mail: sekretariat@dabki3.pl; Drektor Szkoły - Wiesława Grabińska, 
Zespół Szkół Nr 4 w Kopnicy, Kopnica 24, 76-150 Darłowo, NIP 4990415698, Regon: 3314099744, tel. (94) 315-55-72, e-mail: zs4sekretariat@go2.pl, Dyrektor Szkoły - Rafał Kosowski
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Darłowo, krajowy numer identyfikacyjny 33092091400000, ul. ul. J.H.Dąbrowskiego  4, 76150   Darłowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 344 63 01, e-mail przetargi@ugdarlowo.pl, faks 94 344 63 09. 
Adres strony internetowej (URL): http://gminadarlowo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl/public/
 
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2016-12-23 11:00:00
 
Termin złożenia: 2016-12-23 11:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Rafał Kunysz
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl