Budowa świetlicy wiejskiej w Zielnowie – stan surowy

Rozdział 1.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Darłowo

76-150 Darłowo ul. J. H. Dąbrowskiego 4

Tel.94-344-63-01,   Fax. 94-344-63-09

Adres poczty elektronicznej : poczta@ugdarlowo.pl

Adres strony internetowej www.gminadarlowo.pl

 

Rozdział 2.Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Rozdział 3.Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 euro a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 Pzp

Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254).

Rozdział 4.Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi:

„Budowa świetlicy wiejskiej w Zielnowie – stan surowy”

 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej w Zielnowie na dz. nr 347 obręb Zielnowo – wykonanie stanu surowego, który w swym zakresie obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

ETAP I

 1. wykonanie ław fundamentowych;
 2. wykonanie ścian fundamentowych;
 3. wykonanie podkładów pod posadzki;
 4. wykonanie ściany parteru zewnętrznych i wewnętrznych;
 5. wykonanie stropów, schodów, podciągów, wieńców;
 6. wykonanie instalacji sanitarnych stanu surowego;

ETAP II

 1. wykonanie dachu;
 2. wykonanie przyłączy sanitarnych do budynku:
 1. kanalizacja sanitarna,
 2. przyłącze wodociągowe.
 1. Budynek zaprojektowano w kształcie wieloboku, z dwoma podcieniami, zadaszony wspólnym dachem dwuspadowym (na planie prostokąta). Wejście główne znajduje się na elewacji południowej. Wejścia dla pracowników rozmieszczone są na pozostałych trzech elewacjach. Przez wejście główne wchodzi się do wiatrołapu, a następnie do holu. Hol prowadzi do sali świetlicy, toalet (męskiej i damskiej - dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz do pomieszczenia gospodarczego typu "mop". Z sali świetlicy zaprojektowano przejście do sali komputerowej. W północnej części projektowanego budynku znajdują się kuchnia z zapleczem, zmywalnią i miejscem gromadzenia odpadów. Od wschodu zlokalizowane są kotłownia oraz magazyn narzędzi. Pomiędzy częścią kuchenną a częścią techniczną zaprojektowano pomieszczenie socjalne (wraz z toaletą), do którego można dostać się przez przedsionek z zewnątrz. W holu będzie znajdował się właz z drabiną umożliwiającą wejście na poddasze służące za magazyn.
 2. Dane obiektu:
 1. powierzchnia zabudowy budynku: 240,54 m2;
 2. powierzchnia użytkowa: 199,75 m2;
 3. kubatura 1375,80 m3;
 4. długość : 15,59 m;
 5. szerokość : 17,89 m;
 6. funkcja: budynek użyteczności publicznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza;
 7. ilość kondygnacji: 1 (parter);
 8. wysokość budynku – 7,45 m (mierzona od poziomu terenu przy budynku do końca kalenicy).
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.
 2. Do Wykonawcy należeć będzie pełna obsługa geodezyjna.
 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność robót z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia; całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną decyzją Starosty Sławieńskiego.
 4. Kody CPV: 45 20 00 00 – 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
 5. Zamawiający informuje, że wszystkie wskazane z nazwy wyroby, materiały i urządzenia użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenia wymaganych i oczekiwanych parametrów technicznych i standardów jakościowych, a także wymaganych prawem polskim certyfikatów, atestów, aprobat itp. dla wyrobów, materiałów i urządzeń do stosowania.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2016-12-06 11:15:00
 
Termin złożenia: 2016-12-06 11:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Rafał Kunysz
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl