Odbieranie i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Darłowo w 2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Darłowo33092091400000ul. J. H. Dąbrowskiego 4Darłowo76-150PolskaOsoba do kontaktów: Rafał KunyszTel.: +48 943446301E-mail: przetargi@ugdarlowo.pl Faks: +48 943142007Kod NUTS: PL422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ug.darlowo.ibip.pl/public/
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://ug.darlowo.ibip.pl/public/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
ODBIERANIE I CZĘŚCIOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE DARŁOWOW 2017 R.
Numer referencyjny: ZP.271.36.2016
II.1.2)
Główny kod CPV
90511000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
ODBIERANIE I CZĘŚCIOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE DARŁOWOW 2017 R.
2 / 5
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 252 700.66 EUR
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL422
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Darłowo
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport zmieszanych odpadów komunalnych, odbiór, transporti zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,niezamieszkałych, „mieszanych” oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych nacele rekreacyjne na użytek własny na terenie Gminy Darłowo w 2017 roku. Prognozowana masa odpadówkomunalnych do odebrania od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 r. z nieruchomości wyniesie około2500 Mg, w tym ok. 10 % stanowić będą odpady selektywnie zebrane.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2017
Koniec: 31/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2016-12-30 11:15:00
 
Termin złożenia: 2016-12-30 11:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Rafał Kunysz
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl