Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym Wielorodzinnym w Domasławicach
 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Darłowo, 76-150 Darłowo ul. J. H. Dąbrowskiego 4, Tel. 94-344-63-01, Fax. 94-344-63-09, e-mail : poczta@ugdarlowo.pl   www.gminadarlowo.plNIP: 4990527061   REGON: 330920914. Godziny urzędowania: w poniedziałek od godz. 07:30 do 15:30, od wtorku do piątku  w godzinach od 7:15 do 15:15

 1. Tryb udzielenia zamówienia.
  Zapytanie ofertowe o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) (dalej Pzp).
 2. Przedmiot zamówienia.
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym Wielorodzinnym w Domasławicach (gm. Darłowo, działka nr 327, obręb ewidencyjny Domasławice).
  2. Przedmiot zamówienia w swoim zakresie obejmuje wykonanie następujących robót:
   1. wykonanie nowych otworów drzwiowych i okiennych w ścianach konstrukcyjnych zewnętrznych,
   2. dobudowę nowych schodów zewnętrznych do lokali mieszkalnych objętych przebudową,
   3. wykonanie nowych ścian działowych w lokalach mieszkalnych,
   4. przebudowę instalacji elektrycznej wewnętrznej w lokalach mieszkalnych objętych przebudową,
   5. montaż stolarki drzwiowej oraz okiennej w nowopowstałych otworach,
   6. roboty wykończeniowe – roboty tynkarskie, malarskie, posadzkarskie.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
  4. Do Wykonawcy należeć będzie również pełna obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.
  5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność robót z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia; całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
  6. Zamawiający informuje, że wszystkie wskazane z nazwy wyroby, materiały i urządzenia użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenia wymaganych i oczekiwanych parametrów technicznych i standardów jakościowych, a także wymaganych prawem polskim certyfikatów, atestów, aprobat itp. dla wyrobów, materiałów i urządzeń do stosowania i mogą być zastąpione innymi równoważnymi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń  innych niż przewidziane w projekcie budowlanym z zachowaniem tych samych technologii wykonania, parametrów i właściwości technicznych i jakościowych.
  7. Kody CPV:

  45 20 00 00 – 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
   

   

 
Rodzaj: Zapytanie ofertowe
 
Data otwarcia: 2016-10-28 11:15:00
 
Termin złożenia: 2016-10-28 11:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Rafał Kunysz
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl