Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3 121 344,00 zł

Numer ogłoszenia: 133595 - 2016; data zamieszczenia: 13.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

Vzamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Darłowo , ul. J.H.Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 344 63 01, faks 94 344 63 09.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadarlowo.pl, http://ug.darlowo.ibip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3 121 344,00 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 3 121 344,00 zł (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 00/100 groszy). 2.Wspólny Słownik Zamówień: (CPV) 66 11 30 00 - 5 Usługi udzielania kredytu. 3.Podstawą prawną zaciągnięcia kredytu jest uchwała Rady Gminy Darłowo nr XVIII.154.2016 z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu Gminy Darłowo w 2016 r.. 4.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia kwoty kredytu poniżej wielkości zamówienia. Minimalny poziom wykorzystania kredytu 3 000 000,00 zł. 5.W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu poniżej wielkości zamówienia okres spłaty kredytu ulegnie skróceniu. Nie przewiduje się sporządzenia nowego harmonogramu spłat rat kredytu. 6.Zamawiający oczekuje na oferty spełniające wymagania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w tym: 1)dzień podpisania umowy będzie jednocześnie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, 2)uruchomienie kredytu następować będzie w transzach na konto zamawiającego w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie nr 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002. O uruchomieniu poszczególnych transz Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemna dyspozycją z 3 dniowym wyprzedzeniem. 3)karencja w spłacie pobranego kredytu od dnia przyznania do dnia 31.01.2017 r.. 4)Zamawiający rozpocznie spłatę kredytu poczynając od 31.01.2017 r. do 31.12.2022 r. zgodnie z harmonogramem wskazanym w SIWZ. 7.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez pobierania opłat i prowizji przez Wykonawcę. 8.Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. 9.Na koszt kredytu składa się suma: oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR 1M oraz marży Wykonawcy. Marża Wykonawcy nie ulegnie zmianie przez cały okres kredytowania. 10.Zamawiający nie przewiduje prowizji przygotowawczej w koszcie kredytu. 11.Marża Wykonawcy będzie płatna razem z oprocentowaniem raty kredytu w terminie ostatniego dnia każdego miesiąca, a kończąc 31.12.2022 r. 12.W przypadku płatności rat kapitałowych i odsetkowych przypadających na dzień wolny od pracy płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie płatności, za wyjątkiem płatności rat przypadających na dzień wolny od pracy na koniec roku, w takim przypadku spłata będzie następowała w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy. 13.Zmiana oprocentowania następuje w pierwszym dniu roboczym następującym po zakończeniu poprzedniego okresu odsetkowego. 14.Dla potrzeb obliczenia ceny oferty (naliczenia odsetek) oraz do umowy należy stosować kalendarz rzeczywisty. 15.Do obliczenia kosztu kredytu przyjmowana będzie zmienna stopa oprocentowania wg formuły WIBOR 1M z dnia 08.07.2016 -1,60 %. 16.Do obliczenia kosztu kredytu przyjmuje się. że wypłata nastąpi jednorazowo w dniu 30.08.2016 r. 17.Niespłacenie w terminie kredytu lub jego części spowoduje, że od następnego dnia niespłacona kwota staje się zadłużeniem przeterminowanym. 18.Zamawiający dopuszcza, aby załącznikiem do umowy był regulamin kredytowania Wykonawcy i wiązał Zamawiającego w części niesprzecznej z niniejszym SIWZ. 19.Załączniki do SIWZ: 1)Statut Gminy Darłowo; 2)Zaświadczenie o nadaniu NIP. REGON, 3)Uchwały powołujące przedstawicieli Gminy Darłowo, 4)Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST - do pobrania ze strony http://ug.darlowo.ibip.pl/public/, 5)Zaświadczenia z ZUS, US - będą okazane po ich otrzymaniu, 6)Uchwała Rady Gminy Darłowo nr XVIII.154.2016 z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu Gminy Darłowo w 2016 r. - do pobrania ze strony http://ug.darlowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=286614, 7)Uchwała RIO nr VI.36.Z.2016 z 12 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Darłowo na 2016 r. - do pobrania ze strony http://ug.darlowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=285758, 8)Uchwała RIO nr XVIII.93.Z.2016 z dnia 09 lutego 2016 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu przez Gminę Darłowo - do pobrania ze strony http://ug.darlowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=293268. 9)Uchwały do pobrania ze strony http://ug.darlowo.ibip.pl: a)Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Darłowo na 2016 rok. b)Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Darłowo o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2022, c)Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Darłowo na lata 2016-2022. d)Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Darłowo na rok 2016. e)Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2016 rok, f)Uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2016-2022. 10)Sprawozdania będące załącznikiem do SIWZ - do pobrania ze strony http://ug.darlowo.ibip.pl/public/?id=87633. a)sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S, b)sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S, c)sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń Rb-Z. d)sprawozdania o stanie należności Rb-N, e)sprawozdania o nadwyżce/deficycie Rb-NDS..

II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2022.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu. 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej. z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie nr: 80 8566 0003 0100 1326 2000 0001 5.Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu. 6.Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku Zamawiającego. 7.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu - w osobnej koszulce należy wnieść wraz z ofertą - nie łączyć go na trwale z ofertą. 8.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych. 9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. l, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże na podstawie zezwolenia lub innego dokumentu, iż posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy stanowiący zał. nr 1 do SIWZ, Formularz cenowy stanowiący zał. nr 2 do SIWZ, 4; W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo; Do oferty Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć projekt umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 99
 • 2 - miejsce podpisania umowy - 1

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminadarlowo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pok. nr 50.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pok. nr 26 - biuro podawcze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2016-08-31 11:15:00
 
Termin złożenia: 2016-08-31 11:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Rafał Kunysz
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl