Usługa przewozu dzieci klas I - III ze szkół z terenu Gminy Darłowo do Parku Wodnego

P.032.42.2016

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ i 703-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.)

ZAPRASZAM DO SKŁADANIA OFERT NA ZADANIE:

USŁUGA PRZEWOZU DZIECI KLAS I - III ZE SZKÓŁ Z TERENU GMINY DARŁOWO DO PARKU WODNEGO

W ramach realizowanego przez Gminę Darłowo

Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”

I.Zamawiający:

Gmina Darłowo

 76-150 Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4 
Tel. 94-344-63-01
Fax. 94-344-63-09

e-mail : poczta@ugdarlowo.pl

www.gminadarlowo.pl

NIP: 4990527061; REGON: 330920914

 1. Przedmiot zamówienia:
 1. Gmina Darłowo w okresie od 23 marca do czerwca 2016 r. realizować będzie naukę pływania dla uczniów klas I - III, w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania „UMIEM PŁYWAĆ” – Program nauki pływania dla dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Darłowo. Program realizowany będzie na basenach Parku Wodnego „Jan” w Darłówku Wschodnim. Dla realizacji programu niezbędne jest zapewnienie przewozu uczniów spod poszczególnych szkół z terenu Gminy Darłowo do Parku Wodnego, a następnie po ok. 2 godz. od momentu przywozu na basen zapewnienie przewozu uczniów z Parku Wodnego do poszczególnych miejscowości gminy. Program realizowany będzie w wyznaczone środy i czwartki.
 2. Dowóz na basen w środy - Szkoła Stary Jarosław.
  1. Dowóz Grupy I (ok. 35 osób): Szkoła Stary Jarosław (12:50) - Park Wodny Darłówko (13:30 – rozpoczęcie zajęć);
   Odwóz Grupy I: Park Wodny Darłówko (15:20) – Szkoła Stary Jarosław.
  2. Dowóz Grupy II (ok. 35 osób):  Szkoła Stary Jarosław (15:40) – Park Wodny (16:20 – rozpoczęcie zajęć)
   Odwóz Grupy II: Park Wodny Darłówko (18:10) – Krupy, Stary Jarosław, Nowy Jarosław, Borzyszkowo Kowalewiczki, Kowalewice.
 3. Dowóz w czwartki - Szkoła Kopnica.
  1. Dowóz (ok. 45 osób): Szkoła Kopnica (12:00) - Park Wodny Darłówko (12:30 – rozpoczęcie zajęć);
   Odwóz Grupy: Park Wodny Darłówko (14:20) – Cisowo, Kopań, Zakrzewo, Kopnica, Sulimice, Dzierżęcin, Drozdowo, Palczewice, Barzowice, Wicie.
 4. Wstępny Harmonogram wyjazdów.

Dowóz w środy - Szkoła Stary Jarosław: 23,30 marca; 6,13,20,27 kwietnia; 11,18,25 maja; 01 czerwca 2016 r.

Dowóz w czwartki - Szkoła Kopnica: 31 marca; 7,14,21,28 kwietnia; 5,12,19 maja; 2,9 czerwca 2016 r.

 1. WARUNKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
 1. Wykonawca winien posiadać wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, stosowanie do treści ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.), w tym aktualną polisę ubezpieczenia OC i NW w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i ich opiekunów Wykonawca użyje do przewozu dzieci środka transportu, który będzie w szczególności:
  1. sprawny technicznie, tj. będzie spełniał wymogi ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r., prawo o ruchu drogowym (j.t.: Dz. U. z 2012 r., 1137 ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.);
  2. posiadać odpowiednie oznaczenie, które pozwala na przewożenie dzieci;
  3. posiadać odpowiednią liczbę miejsc siedzących.
 1. TERMIN WYKONANIA ZADANIA.

Od 23 marca do 15 czerwca 2016 r. zgodnie z harmonogramem.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem. Należy określić cenę ryczałtową brutto za wykonanie jednego przewozu dla danej Szkoły (dowóz i odwóz). Do oferty należy dołączyć dokumenty niezbędne do dokonania oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

 1. kopię licencji na krajowy bądź międzynarodowy przewóz osób,
 2. kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 3. oświadczenie o spełnianiu warunków przetargu- według wzoru -załącznik nr 2 do przetargu .
 1. KRYTERIA OCENY OFERT .

Jedynym kryterium oceny ofert jest: cena (wartość brutto). Cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, tj. zaoferuje najniższe ceny wynikające z w/w kryterium. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

 1. INNE WARUNKI DOTYCZĄCE PRZETARGU
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania przetargu lub jego warunków (zgodnie z art. 70¹ § 3 KC). Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert (zgodnie z art. 70³ KC).
 2. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.
 3. Warunki udziału w przetargu określone niniejszym ogłoszeniem udostępnione są na stronie internetowej Zamawiającego: www.gminadarlowo.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Zamawiającego
 4. Zamawiający do terminu złożenia ofert może zmienić warunki przetargu informując o tym potencjalnych Wykonawców. W sytuacji, gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną może wydłużyć termin do złożenia oferty.
 5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli została ona złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.
 6. Zamawiający może odrzucić oferty(ę), jeżeli:
  1. do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych w ogłoszeniu, z zastrzeżeniem ust. 7,
  2. zaoferowana cena przez danego Wykonawcę przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  3. jest niezgodna z wymaganiami niniejszego przetargu,
  4. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
  5. będzie niekompletna lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń,
 7. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub jego odwołania albo jego zamknięcia bez dokonania wyboru oferty.
 8. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający wezwie niezwłocznie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy - wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, nie dłuższy niż 14 dni. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 9. Zamawiający niezwłocznie po wybraniu oferty albo zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru, powiadamia na piśmie Wykonawców o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.
 1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY .

Termin składania ofert upływa 22 marca 2016 r. do godz. 11.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

 • listownie na adres: Urząd Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo.
 • osobiście w pok. nr 26 biuro podawcze Urzędu Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo. 
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2016-03-22 11:15:00
 
Termin złożenia: 2016-03-22 11:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Rafał Kunysz
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl