Wykonanie ekspertyzy / opinii biegłego / specjalisty - w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr ew. 57/1 obręb sińczyca, gm. Darłowo mogącym mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

I. Zamawiający:

Gmina Darłowo

76-150 Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4

Tel. 94-344-63-01

Fax 94-344-63-09

e-mail : poczta@ugdarlowo.pl

www.gminadarlowo.pl

NIP: 4990527061

REGON: 330920914

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na:

WYKONANIE EKSPERTYZY / OPINII BIEGŁEGO / SPECJALISTY - W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNEJ, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY NA DZIAŁCE O NR EW. 57/1 OBRĘB SIŃCZYCA, GM. DARŁOWO MOGĄCYM MIEĆ SZKODLIWY WPŁYW NA GRUNTY SĄSIEDNIE.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Specyfika głównych wymagań.

1) wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego / specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia;

2) przedmiotem ekspertyzy będzie określenie czy działania/brak działań właściciela terenu polegające na posiadaniu urządzenia wodnego – przepustu w rowie na terenie działki nr 56/1 obręb Sińczyca, który cyt. „powoduje spiętrzenie wody i uniemożliwienie swobodnego odprowadzenia wody, w wyniku czego powstają zawirowania, podmywanie, obsuwanie się brzegów rowu, w wyniku czego stojący budynek gospodarczy znajdujący się na działce nr 57/1 Sińczyca narażony jest na uszkodzenie konstrukcji (…)”, doprowadziły do zmian stosunków wodnych ze szkodą dla gruntów sąsiednich tj. działek 57/1 obręb Sińczyca w myśl art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.) oraz zaproponowanie sposobu przywrócenia prawidłowego stanu wody na gruncie;

3) w celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonych postępowań, określając lokalizację działek, charakter sprawy, przebieg postępowania, udzielając wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań;

4) opracowanie powinno określić:

a) czy na działce o nr ew. 57/1 obręb Sińczyca nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie (jeżeli tak - to czy została ona wywołana działaniami właściciela działki sąsiedniej czy została wywołana innymi czynnikami- wskazać jakimi);

b) czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wody opadowej (jeśli tak to z jakiej przyczyny, czy z powodu dokonanych zmian);

c) kto jest sprawcą zmiany stanu wody na gruncie;

d) na czym polegała zmiana stanu wody na gruncie;

e) określenie położenia działki 57/1 względem działki 56/1 oraz otoczenia, w tym lokalnej drogi – oraz ich wpływu na stosunki wodne;

f) czy dochodzi do zalewania działek nr ew. 57/1 obręb Sińczyca, i jaka jest tego przyczyna;

g) wyszczególnienie konkretnych działań lub ich brak przez właścicieli działek nr 56/1 i 57/1, które ingerują w ukształtowany w terenie system zasobów wodnych;

h) określenie, czy ewentualna zmiana stosunków wodnych na działce nr 56/1 spowodowała szkody na działce sąsiedniej – 57/1;
i) wpływ wód opadowych i roztopowych w najmniej korzystnym okresie roku.

5) wskazanie najskuteczniejszego i najprostszego sposobu zabezpieczenia działek o nr ew. 56/1 i 57/1 obręb Sińczyca przed ewentualnymi szkodami związanymi z ewentualną zmianą stosunków wodnych;

2. Ponadto na podstawie już zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz zebranego przez siebie materiału biegły dokona następujących czynności

1) ustali czy nastąpiła zmiana stosunków wodnych, jeśli tak to wskaże przyczyny tych zmian z uwzględnieniem zastrzeżeń zgłaszanych przez strony postępowania;

2) przy sporządzaniu opinii biegły zastosuje się do wytycznych zawartych w dotychczasowych decyzjach SKO oraz ustosunkuje się do wcześniej sporządzonych opinii w przedmiotowej sprawie oraz decyzji i postanowień wydanych przez Organ I instancji.

3) wskaże szczegółowy sposób naprawy stosunków wodnych z uwzględnieniem czy rodzaj, sposób i zakres nałożonych na zobowiązanych obowiązków będzie możliwy do wykonania przez poszczególnych zobowiązanych i zapobiegnie szkodom, w tym na gruncie wnioskodawców oraz wskaże procentowy udział zobowiązanych w kosztach usunięcia naruszeń stosunków wodnych.

4) na dostarczonej przez Zamawiającego mapie biegły wskaże kierunki spływu wód oraz inne elementy niezbędne do prawidłowego odczytania opinii i wniosków w niej zawartych.

3. W trakcie przygotowywania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału w postępowaniu. W związku z powyższym czynności konieczne do wykonania (tj. wizja lokalna) powinny być wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania.

III. Kryteria oceny ofert: cena 100%.

IV. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. Termin wykonania zadania: do dnia 29.05.2015 r.

VI. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

VII. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,

2) oświadczenie - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 2, może być dostarczony przed podpisaniem umowy.

3. Dokument potwierdzający uprawnienia w zakresie hydrologii lub melioracji wodnych.

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną e-mail.

X. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Kierownik Referatu Komunalnego, pod nr tel. 94 344 63 39, e-mail komunalny@ugdarlowo.pl.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: w poniedziałek od 08:00 do 16:00, w pozostałe dni robocze od 07:15 do 15:15.

XI. Miejsce składania ofert.

1. Ofertę cenową w zaklejonej kopercie z dopiskiem „RK/ZP 6331.1.2015 - Wykonanie opinii w zakresie naruszenia stanu wody na gruncie\" oraz dopiskiem: „nie otwierać przed dniem 11.03.2015 r. do godz. 10.15\", należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

XIII. Informacje o formalnościach po wyborze oferty.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
 
Rodzaj: Zapytanie ofertowe
 
Data otwarcia: 2015-03-11 10:15:00
 
Termin złożenia: 2015-03-11 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Rafał Kunysz
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl