Zapytanie ofertowe Nr ZP.271.5.2015 na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Gleźnowie
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art.4 pkt 8 ustawy).

Zamawiający:

Gmina Darłowo

76-150 Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4

Tel. 94-344-63-01

Fax. 94-344-63-09

e-mail : poczta@ugdarlowo.pl

www.gminadarlowo.pl

NIP: 4990527061; REGON: 330920914

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy/przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gleźnowo (dz. nr 143/3, 143/2 obr. Gleźnowo) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Dla terenu objętego zamiarem realizacji inwestycji obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą XXII/282/05 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo na całym obszarze z wyłączeniem działek: obręb Cisowo: nr ew. 5/2, 523/2, 531/1, 532/5, 532/7, 542/1, 543/1, 550, 551, 552, 561/1, 76/3, 101/3, 100/1, 88/4, 60/2, 68/2, 69/1, 64/4, 47/1, 79/4, obręb Barzowice: nr ew. 143/1, 159/2, 161/2, 168, obręb Kopań: nr ew. 151/1, 153/1, 174/2, obręb Zakrzewo: nr ew. 45/3, 142/5, 40/2, 36/5, 44/1, 142/3, 139/1, 42/2, 138/1 (wypis i wyrys stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia). Teren inwestycji zabudowany jest budynkiem świetlicy, który zgodnie z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzennego objęty jest ochroną konserwatorską, tj. znajduje się w ewidencji konserwatorskiej. Istniejący budynek świetlicy znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę Ponadto teren inwestycji położony jest w strefie „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej, na terenie której m.in. nowa zabudowa winna być realizowana w typie zabudowy regionalnej, wzorowana na lokalnych typach budynków mieszkalnych i gospodarczych. Mając na względzie powyższe uwarunkowania, na etapie projektu budowlanego i uzgodnień z konserwatorem zabytków należy rozważyć, w przypadku braku zgody na uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę istniejącego obiektu, jego przebudowę.

Zakres prac projektowych powinien obejmować :

 budowę budynku świetlicy o powierzchni użytkowej około 150-160 m2;

 w budynku powinna się znajdować sala główna świetlicy o powierzchni około 80 m2, a także: pomieszczenie gospodarcze – kuchnia z zapleczem, salka komputerowa, kotłownia, toaleta męska i damska (w tym toaleta dla niepełnosprawnych), pomieszczenie gospodarcze/magazynek do przechowywania narzędzi gospodarczych;

 przyłącze wodociągowe, i energetyczne;

 wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na terenie działki;

 planowane ogrzewanie świetlicy: konwencjonalne oraz opcjonalne gazowe (propan-butan).

 w projekcie należy uwzględnić montaż kolektorów słonecznych do ogrzania wody użytkowej;

 zagospodarowaniu terenu wokół budynku z uwzględnieniem działek 143/2 i 143/3 (ścieżki, parking, mała architektura, zieleń, ogrodzenie);

 budynek musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;

 uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wszystkich niezbędnych decyzji wymaganych prawem w imieniu Inwestora;

 Wykonawca musi uwzględnić w wycenie swojej oferty sporządzenie mapy do celów projektowych;

 w ramach zadania należy wykonać przedmiary, kosztorysy i STWiOR;

 dokumentację należy wykonać w wersji papierowej jak również w wersji elektronicznej (nośnik: płyta CD lub pamięć USB).

Termin wykonania.

Termin wykonania dokumentacji projektowej:

 50 dni od dnia podpisania umowy na opracowanie koncepcji projektu budowlanego, którą należy przedłożyć Zamawiającemu;

 90 dni na złożenie dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym w Sławnie od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego przedłożonej koncepcji wykonania projektu budowlanego.

Kryteria wyboru oferty.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny oferty.

Sposób oceny ofert: najniższa cena.

Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą dokumentację projektową (5 egzemplarzy), kosztorysy, przedmiary oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (po 2 egzemplarze) oraz wersję elektroniczną dokumentacji (nośnik: płyta CD lub pamięć USB). Cena powinna być przedstawiona jako wartość brutto (z VAT) według formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

2. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Urzędzie Gminy w Darłowie, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo (pokój nr 26 – sekretariat) w terminie do dnia 24.02.2015 r. do godz. 10:00 z dopiskiem: Oferta na „Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Gleźnowie”

Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Gminy Darłowo po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

3. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Do oferty Wykonawcy dołączają następujące dokumenty pod rygorem wykluczenia z postępowania:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (np. KRS, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w załączonym do oferty dokumencie lub przez ustanowionego pełnomocnika.

Dokument powyższy może być złożony w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kserokopii. Kserokopia musi być podpisana przez osobę uprawniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wystarczy wygenerowany wydruk z systemu CEIDG.

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia lub przewidzianych do jego realizacji we wszystkich branżach projektowych odpowiadających przedmiotowi zamówienia, wraz z podaniem posiadanych uprawnień właściwych dla funkcji, które mają pełnić; w tym jedna osoba musi posiadać uprawnienia w specjalności architektonicznej (zał. nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu).

3) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.

4. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:

Cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie usługi. W przypadku braku wystarczających środków finansowych zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowych negocjacji złożonych ofert cenowych.

5. Istotne postanowienia umowy.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do załączonego wzoru umowy.

6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

- W sprawach merytorycznych – Karolina Wojciechowska tel. 94 344 63 35;

- W sprawach zamówień publicznych – Rafał Kunysz tel. 94 344 63 47
 
Rodzaj: Zapytanie ofertowe
 
Data otwarcia: 2015-02-24 10:15:00
 
Termin złożenia: 2015-02-24 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Rafał Kunysz
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl