Dostawa 2 używanych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją ograniczenia skażeń z przeznaczeniem dla OSP Jeżyczki oraz OSP Cisowo
Numer ogłoszenia: 335560 - 2014; data zamieszczenia: 09.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Darłowo , ul. J.H.Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 344 63 01, faks 94 344 63 09.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdarlowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 2 używanych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją ograniczenia skażeń z przeznaczeniem dla OSP Jeżyczki oraz OSP Cisowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 2 lekkich używanych samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją ograniczenia skażeń z przeznaczeniem dla OSP Jeżyczki oraz OSP Cisowo. wg poniższej specyfiki: 1)rok produkcji: samochód nie starszy niż z 2005 r., 2)rok produkcji karosacji: nie starszy niż 2014 r., 3)przebieg samochodu nie więcej niż 150 000 km, 4)dopuszczalna masa całkowita samochodu: maksymalnie 3,5 Mg. 5)samochód musi być sprawny technicznie, bezwypadkowy, kolor czerwony, lakier RAL 3000, 6)samochód musi być przystosowany i zarejestrowany do przewozu 6 osób, 7)zabudowa samochodu musi być wykonana ze stali lub i innego materiału zabezpieczonej antykorozyjnie, poszycie zabudowy wykonane z aluminium, karoseria nie może posiadać żadnych widocznych miejsc korozji. 8)napęd samochodu: na wszystkie koła (4x4), 9)kierownica samochodu fabrycznie montowana po lewej stronie pojazdu, ze wspomaganiem (niedopuszczane jest oferowanie samochodu, w którym dokonywano przeróbek w tym zakresie), 10)kabina załogi jednomodułowa, 4-drzwiowa, 11)silnik wysokoprężny (diesel), pojemności min. 2,5 litra, o mocy minimum 90 kW, chłodzony cieczą, 12)skrzynia biegów manualna, 13)samochód musi posiadać: a)wbudowany zbiornik wody o pojemności minimum 400 litrów, b)sprawne urządzenia sygnalizacyjne pojazdu uprzywilejowanego (świetlne i dźwiękowe), c)oświetlenie pola pracy ratowników dookoła zabudowy pożarniczej samochodu, oświetlenie wewnętrzne, d)agregat wysokociśnieniowy o wydajności minimum 20 l/min, e)półka na węże tłoczne, f)szybkie natarcie, g)system pianowy, h)środek do usuwania rozlewisk substancji ropopochodnych (sorbent), i)uchwyt na drabinę aluminiową umieszczony na dachu, j)żaluzje aluminiowe, k)wciągarka elektryczna, l)agregat prądotwórczy o mocy min. 1 kW, m)drabina aluminiowa, n)gaśnica proszkowa 6 kg. 14)W przypadku gdy oferowany samochód jest sprowadzony z zagranicy: wraz z ofertą należy przedłożyć kopie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzające dokonanie przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych czynności koniecznych do rejestracji pojazdu w Polsce, a w szczególności dowód rejestracyjny pojazdu, aktualne badania techniczne pojazdu przeprowadzone w Polsce wraz z adresem stacji diagnostycznej, w której te badania wykonano, kartę pojazdu, dowód wniesienia wszystkich niezbędnych opłat (celnej, skarbowej, recyklingowej) lub oświadczenie, że wniesienie tych opłat nie jest wymagane prawem oraz inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania i legalnego użytkowania pojazdu w Polsce, w tym tłumaczenia wszystkich dokumentów obcojęzycznych. 15)do oferty należy dołączyć dokumentację fotograficzną samochodu pokazującą widok z przodu, z tyłu, z lewej i prawej strony samochodu, a także widok przedziału do lokalizacji motopompy i wnętrze kabiny załogi..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli dostarczy Wykaz wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw samochodów pożarniczych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca musi wykazać, że dostarczył przynajmniej jeden samochód pożarniczo-gaśniczy.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na załączniku nr 3 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na załączniku nr 3 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na załączniku nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, Wypełniony przez Wykonawcę OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i WYPOSAŻENIA POJAZDU - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 1)korzystne dla Zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania lub kształtujące w sposób korzystniejszy niż wynikałoby to z treści oferty sposób zapłaty za udzielone zamówienie, w szczególności przewidujące dłuższy termin zapłaty, 2)zmian zakresu rzeczowego zamówienia na etapie realizacji umowy, w przypadku takiej konieczności, 3)przewidujące dłuższy termin wykonania zamówienia na skutek obiektywnych okoliczności, których nie można było przewidzieć, 4)zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3.Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pok. nr 50..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pok. nr 26 - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zakup samochodów realizowany jest przy wsparciu finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2014-10-17 10:15:00
 
Termin złożenia: 2014-10-17 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Rafał Kunysz
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl