Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Wicie w ciągu Międzynarodowego Nadmorskiego Szlaku Rowerowego R10 wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Numer ogłoszenia: 80660 - 2014; data zamieszczenia: 11.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Darłowo , ul. J.H.Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 344 63 01, faks 94 344 63 09.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdarlowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Wicie w ciągu Międzynarodowego Nadmorskiego Szlaku Rowerowego R10 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Inwestycja realizowana będzie w turystycznej miejscowości Wicie, gmina Darłowo. Wicie położone jest na szlaku Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej (R10), która aktualnie na odcinku Wicia stanowi trudno przejezdną drogę gruntową, część trasy położna jest w ciągu ul. Plażowej. Ulica Plażowa biegnie równoleżnikowo wzdłuż brzegu morskiego, wraz z ulicą Morską stanowi ciąg spacerowy i komunikacyjny w centrum miejscowości, umożliwiający mieszkańcom i turystom m.in. dojście do przejścia na plażę. Realizacja operacji ma na celu wybudowanie dwukierunkowej (utwardzonej) ścieżki rowerowej o długości ok. 614 m oraz ciągu pieszo - jezdnego, tworzącego drogę spacerową w nadmorskim lesie wraz z oświetleniem, a także miejsc parkingowych. Dodatkowo powstanie także plac zabaw dla dzieci, a przy nim miejsce postoju dla rowerzystów. Wzdłuż ścieżki będzie należało ustawić tabliczki informacyjno - kierunkowe , które będą zawierały oznaczenia dotyczące ścieżki rowerowej, a także 2 tablice informacyjno - dydaktyczne; jedna z nich ma zawierać treści informujące i promujące Gminę Darłowo, w szczególności walory turystyczne, druga ma zawierać mapę Gminy z wrysowanymi trasami turystycznymi i rowerowymi (Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt graficzny tablic w celu zatwierdzenia). 2.W zakres robót wchodzi m. in.: 1)chodnik z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej: 105,9 m2, długość chodnika: 70,6 m, szerokość: 1,5 m; 2)ścieżka rowerowa dwukierunkowa z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm2, szerokość ścieżki: 2m, długość 618,45 m, powierzchnia: 1236,9 m2; 3)ciąg pieszo - jezdny z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm2 na podsypce cementowo - piaskowej, o szerokości: 3-5 m, długości: 618,45 m, powierzchni: 2 019,75 m2; 4)pobocza z płyt żelbetowych ażurowych, tworzące miejsca postojowe:, szerokość: 0- 3,5 m na długości ok. 517 m, powierzchnia: 1 550, 63 m2; 5)budowa placu zabaw w tym zagospodarowanie, nawierzchnia, chodnik i zatoki: a)wyposażenie placu zabaw w zabawki: zestaw(kółko i krzyżyk), huśtawka podwójna, bujak (kompas), centrum zabaw(statek piracki), tablica regulaminowa, 8 szt. ławek, stojak na rowery - 2 szt., kosz na śmieci - 5 szt., b)nawierzchnia żwirowa: 275 m2; c)nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm: chodnik o pow. 80,83 m2, długość chodnika 53,88 m, szer.: 1,5 m oraz zatoki o pow. 30 m2 (5 zatok) d)nasadzenia zieleni - krzewy żywopłotowe ok.150 szt. 6)oświetlenie: a)25 szt. słupów oświetleniowych przystosowanych do montażu jednej oprawy wraz z okablowaniem; b)2 szt. słupów oświetleniowych przystosowanych do montażu dwóch opraw wraz z okablowaniem. c)uwaga zamówienie nie obejmuje lamp nr 1.1 i 1.2 z projektu budowlanego, zmiana została ujęta w przedmiarze robót. 7)dwie tablice informacyjno - dydaktyczne, cztery tablice informacyjno - kierunkowe (treść tablic w uzgodnieniu z zamawiającym); 3.UWAGA ! Wykonawca wyłoniony w powyższym przetargu przed przystąpieniem do nasadzenia zieleni powinien sporządzić dwa opcjonalne projekty zieleni (wizualizację) oraz przedstawić je Zamawiającemu w celu zaopiniowania i zatwierdzenia. Oświetlenie drogi należy wykonać na słupach aluminiowych z oprawami ledowymi (załączone wzory opraw mają charakter poglądowy). Wzory elementów małej architektury będzie należało uzgodnić z Zamawiający m. in. wzór ławek. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. 5.Do Wykonawcy należeć będzie również w szczególności pełna obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. 6.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność robót z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia; całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną decyzją Starosty Sławieńskiego. 7.Zamawiający informuje, że wszystkie wskazane z nazwy wyroby, materiały i urządzenia użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenia wymaganych i oczekiwanych parametrów technicznych i standardów jakościowych, a także wymaganych prawem polskim certyfikatów, atestów, aprobat itp. dla wyrobów, materiałów i urządzeń do stosowania..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9, 45.22.33.00-9, 45.31.61.00-6, 37.53.52.00-9, 77.31.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie; trzydzieści tysięcy zł 00/100 groszy) do dnia 26.03.2014 r. do godz. 10:00. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)w pieniądzu; 2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego: konto Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie nr: 80 8566 0003 0100 1326 2000 0001 4.Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji (wadium) należy złożyć w Sekretariacie, pokój nr 26 najpóźniej w terminie do 26.03.2014 r. do godz. 10:00, w oddzielnym opakowaniu i oznaczyć; Wadium do przetargu na: Budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Wicie w ciągu Międzynarodowego Nadmorskiego Szlaku Rowerowego R10 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych, obejmujących w swoim zakresie budowę, przebudowę/rozbudowę drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wartości robót co najmniej 800 000,00 zł brutto każda. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie dopuścił się niewykonania lub nienależytego wykonania więcej niż 20 % zadań z wykazanych w wykazie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości robót co najmniej 800 000,00 zł brutto. jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie protokołu końcowego odbioru robót. na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży dokumenty wymienione w dziale VI pkt 1 ppkt 2 SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający ocenia na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w dziale VI pkt 1 ppkt 3-4 SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, upoważniające do kierowania robotami w powyższym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna na podstawie złożonych dokumentów o których mowa w dziale VI pkt 1 ppkt 5-6 SIWZ, przy czym Wykonawca musi wykazać że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 zł oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie

Zamawiający żąda wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, załącznik nr 3 do SIWZ Zamawiający zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ (wykaz robót) wymaga wykazu wszystkich robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto. W tym celu Wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej 2 najważniejsze roboty budowlane obejmujące w swoim zakresie, przebudowę (rozbudowę) drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wartości co najmniej 800 000,00 zł każda. Wykonanie tylko 2 najważniejszych robót musi być potwierdzone stosownymi dokumentami, z których wynikać będzie, że roboty budowlane zostały wykonane należycie. Przez najważniejsze roboty Zamawiający rozumie roboty obejmujące w swoim zakresie przebudowę (rozbudowę) drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wartości co najmniej 800 000,00 zł każda. Wykonawca w wykazie robót, o którym mowa powyżej musi podać roboty wykonane w sposób należyty jak i roboty niewykonane lub nienależycie wykonane. Ilość robót niewykonanych i nienależycie wykonanych nie może przekroczyć 20 % w stosunku do robot należycie wykonanych.;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy zał. nr 1 do SIWZ; podpisany przez Wykonawcę projekt umowy zał. nr 6 do SIWZ; Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie; kosztorys ofertowy; wykaz podwykonawców zał. nr 4 do SIWZ; jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy. Zmiany mogą wystąpić w następujących przypadkach: 1)zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. powódź); pod pojęciem (siły wyższej) Zamawiający rozumieć będzie zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, występujące po podpisaniu umowy i powodujące niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami, 2)zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie realizacji zamówienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT, 3)zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, 4)rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać wyjaśnienie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 5)innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2.Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3.Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku uzasadniającego konieczność dokonania zmian w przedmiotowej umowie. 4.Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany w umowie, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie. 5.Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pok. nr 49..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pok. nr 26 - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja będzie realizowana przy współudziale środków w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013, w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2014-04-02 10:15:00
 
Termin złożenia: 2014-04-02 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Henryk Kaleta
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl