Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego
Numer ogłoszenia: 247897 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Użyteczności Publicznej , ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki, woj. zachodniopomorskie, tel. 605 211 777, faks 094 71 66 387.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu dostawczego (rok prod. 2013) typu furgon o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg. 2. Wymagane warunki techniczne pojazdu. 2.1. Silnik: -Wysokoprężny turbo diesel -Pojemność silnika min. 2100 cm3 -Moc silnika min.110 kW -Emisja spalin Euro 5 2.2. Napęd: -Napęd kół tylni -Skrzynia biegów manualna, zsynchronizowana minimum 6 biegowa (5+wsteczny) -ABS 2.3. Podwozie: -Wzmocnione zawieszenie 2.4. Nadwozie: -Kolor dowolny -Elektrycznie sterowane szyby boczne -Lusterko boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie -Drzwi boczne przeszklone -Ściana grodziowa przeszklona -Klimatyzacja manualna -Ogrzewanie postojowe -Fotel kierowcy z regulacją wysokości + dwumiejscowa ławka pasażera -Hak holowniczy z gniazdem elektrycznym -Długość całkowita min 5.200mm max 6.000mm -Minimalna wysokość przestrzeni ładunkowej min. 1.700mm -Oświetlenie przestrzeni ładunkowej 2.5. Wyposażenie samochodu: -Poduszka powietrzna kierowcy -Wspomaganie kierownicy -Immobiliser -Centralny zamek sterowany zdalnie -Autoalarm -Koło zapasowe pełnowymiarowe -Dodatkowy zestaw kół zimowych -Fabryczny radioodtwarzacz z CD -Dodatkowe pokrowce na siedzenia -Kpl dywaników gumowych dla kierowcy i pasażerów -Apteczka -Gaśnica -Trójkąt odblaskowy -Podręczny zestaw narzędzi.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

? III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Ocena spełniania warunków zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

? oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

? lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 2. Parafowany wzór umowy - załącznik nr 5

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zakład Użyteczności Publicznej - Krupy 72, 76-150 Darłowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Gminny Zakład Użyteczności Publicznej - Krupy 72, 76-150 Darłowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2013-12-02 10:15:00
 
Termin złożenia: 2013-12-02 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: GZUP
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl