Zakup i dostawa mikrociągnika z przyczepą samowyładowawczą
GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
76-156 Dąbki, ul.Dąbkowicka 7,
tel. i fax. 094 314-44-08
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Zakup i dostawa mikrociągnika z przyczepą samowyładowawczą.
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Dąbkowicka 7 , 76-156 Dąbki
strona www.gzup.pl
e-mail gzup@post.pl

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej, Ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo.
Strona internetowa, na której zamieszczona jest SIWZ: www.ugdarlowo.pl

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Mikrociągnik
• Silnik o mocy najmniej 30KM,
• Napęd na 4 koła,
• Rama ochronna,
• Trzypunktowy układ zawieszenia,
• Pompa i podnośnik hydrauliczny,
• Przedni i tylny wał odbioru mocy,
• Zaczep rolniczy i transportowy,
• Blokada mechanizmu różnicowego,
• Promień skrętu do 2m
Przyczepa
• Kolor niebieski,
• Ładowność minimum jedna tona,
• Wywracanie na trzy strony
• Jednoosiowa
• Wyposażenie w koło zapasowe
KOD CPV – 29370000-3
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: do 30.08.2006 roku

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2.Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.Niepodlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena netto + podatek VAT – 100%

9) Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego
GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – Zakład w Darłowie
Ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
do dnia 2006-08-16 do godz. 10:00
Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego
GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – Zakład w Darłowie
Ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
dnia 2006-08-16 o godz. 10:05

10) Informacja o zamiarze zawarciu umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

11) Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, oraz o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2006-08-16 10:05:00
 
Termin złożenia: 2006-08-16 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: GZUP
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl