Rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Rusku
Numer ogłoszenia: 313586 - 2013; data zamieszczenia: 05.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Darłowo , ul. J.H.Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 344 63 01, faks 94 344 63 09.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdarlowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Rusku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Rusku gm. Darłowo zlokalizowanej na działce nr 23/9 obręb Rusko. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Laguny osadowe o pojemności ok. V= 6000 m3, powierzchnia łączna F=3245 m2 Bilans robót ziemnych lagun osadowych (przewidywany): Zdjęcie warstwy humusu V= 3245 x 0,20 = 643,00 m3 Grunt wydobyty z wykopu do zastosowania podsypki i geomembrany = 973,50 m3 Podsypka z pospółki filtracyjnej frakcja 2-8 mm = 973,50 m3 Nadmiar gruntu z wykopów (rozplantowanie, formowanie, składowanie)= 1616,50 m3 Drenaże odwadniające (we wszystkich komorach) L= 544,00 mb Zbieracze - drenaż DN 160 L = 103,50 mb Przepompownia ścieków 1 kpl. Rurociąg tłoczny Dn 90 PE - L=153,65 mb -wykopy - V=127,70 m3 -podsypka, obsypka - V= 41,95m3 Rurociąg grawitacyjny Dn 160PVC - L=12,8 mb Droga dojazdowa ( do lagun) - L= 222 mb F= 666,00 m2 Droga wewnętrzna (przed lagunami) - L =3x5 =15 mb F=45,00 m2 Place o drogi manewrowe - F=396,50m2 Ogrodzenie terenu - L=669,00 mb Brama wjazdowa - L=3,00 mb Furtka L=1,00 mb W ramach planowanej rozbudowy, przewiduje się wykonanie w miejscu istniejącego zagłębienia terenu (nieużytek pozostały po wydobyciu kruszywa mineralnego) na terenie działki oczyszczalni, laguny o powierzchni łącznej F = 3245 m2 i pojemności ok. V = 6000 m3, do dalszego odwadniania i mineralizacji osadu. Laguna ta dla ułatwienia jej eksploatacji oraz ujednolicenia gromadzonych mas osadu, zostanie podzielona na trzy komory. Dowóz osadu do laguny, po planowanej drodze zakładowej utwardzonej płytami drogowymi, Odcieki z laguny, poprzez przepompownię odprowadzane będą do istniejącej zakładowej pompowni położonej na terenie oczyszczalni. Wywóz ustabilizowanych i odwodnionych osadów poprzez drogę zakładową i istniejący wyjazd z terenu oczyszczalni do drogi powiatowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wymagane wadium w wysokości 15000,00 zł słownie, piętnaście tysięcy zł 00/100 groszy do dnia 20.08.2013 r. do godz. 10:00. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: -w pieniądzu, -w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275/. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego: konto Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie nr:53 8566 0003 0100 1326 2000 0001 4.Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji /wadium/ należy złożyć: w Sekretariacie pokój nr 7 najpóźniej w terminie do 20.08.2013 r. do godz. 10:00, w oddzielnym opakowaniu i oznaczyć /Wadium do przetargu na:Rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Rusku/ Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie /art. 46 ust. 4a ustawy Pzp/.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności Zamawiający oceni na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ.5. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów lub oświadczeń zgodnie z formułą /spełnia - nie spełnia/. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaże się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu /zakończeniu/ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych, każda odpowiadająca swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości robót co najmniej 400000,00 zł brutto w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie dopuścił się niewykonania lub nienależytego wykonania więcej niż 20 % zadań z wykazanych w wykazie robót budowlanych zakresie robót odpowiadająca swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości robót co najmniej 400000,00 zł brutto. Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie protokołu końcowego odbioru robót. Na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży dokumenty wymienione w pkt VI pkt 1 ppkt 2 SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów lub oświadczeń zgodnie z formułą /spełnia - nie spełnia/. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający ocenia na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 3-4 SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upoważniające do kierowania robotami w powyższym zakresie. Ponadto osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów lub oświadczeń zgodnie z formułą /spełnia - nie spełnia/. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający ocenia na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 3-4 SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upoważniające do kierowania robotami w powyższym zakresie. Ponadto osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów lub oświadczeń zgodnie z formułą /spełnia - nie spełnia/. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający uzna na podstawie złożonych dokumentów o których mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 5-6 SIWZ, przy czym Wykonawca musi wykazać że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów lub oświadczeń zgodnie z formułą /spełnia - nie spełnia/. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie dopuścił się niewykonania lub nienależytego wykonania więcej niż 20 % zadań z wykazanych w wykazie robót budowlanych zakresie robót odpowiadająca swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości robót co najmniej 400 000,00 zł brutto. Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie protokołu końcowego odbioru robót. Na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży dokumenty wymienione w pkt VI pkt 1 ppkt 2 SIWZ.;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy; podpisany przez Wykonawcę projekt uomwy; kosztorys ofertowy; Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w tym postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku wykonawców występujących wspólnie.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy. Zmiany mogą wystąpić w następujących przypadkach: 1/zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej /np. powódź/; pod pojęciem /siły wyższej/ Zamawiający rozumieć będzie zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, występujące po podpisaniu umowy i powodujące niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami, 2/zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie realizacji zamówienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT, 3/zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, 4/rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać wyjaśnienie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 5/innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2.Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3.Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku uzasadniającego konieczność dokonania zmian w przedmiotowej umowie. 4.Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany w umowie, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie. 5.Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pok. nr 49.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Darłowo, ul. J.H. Dąbrowskiego 4 ,76-150 Darłowo, pok. nr 7 /sekretariat/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2013-08-20 10:15:00
 
Termin złożenia: 2013-08-20 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Henryk Kaleta
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl