Dostawa wyposażenia sali gimnastycznej w Jeżyczkach
Numer ogłoszenia: 508538 - 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Darłowo , ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3446301, 3142227-29, faks 094 3446309, 3142007.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdarlowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia sali gimnastycznej w Jeżyczkach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Boisko główne do koszykówki-Konstrukcja do koszykówki uchylna składana na bok na ścianę, wysięg 1,8 m, mocowana bezpośrednio do ściany (2szt.); Tablica do koszykówki ze szkła akrylowego o wymiarach: wysokość 1,05 m, szerokość 1,8 m, grubość 10 mm na ramie metalowej wraz z osłoną dolnej krawędzi tablicy (2 szt.);Mechanizm regulacji wysokości tablicy o wymiarach 1,05 x 1,8 m w zakresie od 3,05 m do 2,6 m (2szt.), Obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi (2szt.);Siatka do obręczy ze sznura o grubości 5 mm (2szt.). Boiska treningowe do koszykówki-Konstrukcja do koszykówki stała o wysięgu 0,5 m (2sztk.);Tablica do koszykówki treningowa wykonana z laminatu na ramie metalowej wysokość 0,9 m, szerokość 1,2 m (2szt.); Mechanizm regulacji wysokości tablicy o wymiarach 0,9 x 1,2 m w zakresie od 3,05 m do 2,6 m (2szt.); Obręcz do koszykówki stała(2szt.); Siatka do obręczy o grubości sznura 5 mm (2szt.). Boisko główne do Siatkówki - Słupki aluminiowe o konstrukcji zapewniającej wysoką sztywność i odporność na zginanie, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu, z urządzeniem naciągowym znajdującym się wewnątrz profilu aluminiowego, konstrukcja słupków ma umożliwiać ustawienie siatki na dowolnej wysokości (w przedziale 1,06 - 2,50 m) i pozwalać na zastosowanie ich do gry w tenisa i badmintona, mają spełniać wymagania normy PN-EN 1971:2006 (1 kpl.); Tuleja montażowa słupka aluminiowego, przeznaczona do mocowania aluminiowych słupków do siatkówki wraz z deklem podłogowym maskującym otwory wykonane w posadzce w celu osadzenia tulei mocujących słupki (2szt.); Osłony słupków do siatkówki (gąbka pokryta materiałem typu skaj) zapinana na rzepy (1 kpl.); Siatka do siatkówki turniejowa z antenkami, obszyta z czterech stron taśmą (1szt.); Wieszak na siatkę (1 szt.); Stanowisko sędziowskie do siatkówki regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania (1 szt.). Dwa boiska treningowe poprzeczne do siatkówki - Słupki aluminiowe o konstrukcji zapewniającej wysoką sztywność i odporność na zginanie, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu, z urządzeniem naciągowym znajdującym się wewnątrz profilu aluminiowego, konstrukcja słupków ma umożliwiać ustawienie siatki na dowolnej wysokości (w przedziale 1,06 - 2,50 m) i pozwalać na zastosowanie ich do gry w tenisa i badmintona, mają spełniać wymagania normy PN-EN 1971:2006 (1 kpl.); Tuleja montażowa słupka aluminiowego, przeznaczona do mocowania aluminiowych słupków do siatkówki wraz z deklem podłogowym maskującym otwory wykonane w posadzce w celu osadzenia tulei mocujących słupki (4 szt.); Osłony słupków do siatkówki (gąbka pokryta materiałem typu skaj) zapinana na rzepy (1kpl.); Siatka do siatkówki z antenkami, wzmocniona taśmą (2 szt.); Wieszak na siatkę (2szt.). Boisko do piłki ręcznej - Bramki aluminiowe o wysokiej trwałości i sztywności, rama wykonana w całości (naroża bramki spawane na stałe), wszystkie elementy poza ramą główną - cynkowane galwanicznie, konstrukcja składana, mocowanych do podłoża sali do uchwytów zamocowanych na stałe w posadzce (cztery punkty mocowania na bramkę).Wymiary: wysokość 2 m w świetle bramki, szerokość 3 m w świetle bramki, głębokość 0,5 m (2 szt.); Siatki do piłki ręcznej z piłkochwytem o grubości splotu siatki min. 3,5 mm (2szt.). Drabinki gimnastyczne o wysokości 3 m na długości 23,4 m na ściany boczne (2 kpl.). Piłkochwyty na ściany szczytowe (za bramkami do piłki ręcznej ) z siatki polipropylenowej (oczko 45x45 mm lub 50x50 mm) o wymiarach: wysokość 6 m, długość 10 m - 4 sztuki, grubość splotu min. 2,3 mm, rozsuwane na dwie strony (240 m2). Siatka ochronna na okna polietylenowa lub polipropylenowa o wymiarach: wysokość 2,7 m, szerokość 22 m (oczko 100x100 mm) - 2 szt., grubość splotu min. 2,3 mm (118 m2). Kotara grodząca z poziomym przesuwem ręcznym o wymiarach: wysokość 6 m, szerokość 18 m. Do wysokości 3 m materiał nieprzezroczysty, powyżej siatka o oczkach 100x100 mm - (1 szt.). Ławko-wieszak do szatni jednostronny. Wymiary: szerokość 0,4 m, długość 2 m konstrukcja ławko-wieszaka wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo, siedzisko, oparcie i wieszak wykonane z drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym, ławko-wieszak wyposażony w półkę na obuwie wykonaną z profili stalowych lub drewnianych listew, nogi wyposażone w niebrudzące posadzkę stopki tworzywowe, wieszak wyposażony w haki o rozstawie minimum 15 cm (do wieszania odzieży) - 6 szt. Elektroniczna tablica wyników sportowych o wymiarach min.: szerokość 1,5 m wysokość 1 m. Sterowanie bezprzewodowe, dobra widoczność każdego punktu Sali do 50 m (zegar, czas, wynik, nr seta, stan setów, zegar 24 sekundowy, syrena) - 1 szt. Uwagi. Tolerancja dla wymiarów określonych powyżej wynosi 1%. Oferowane Wyposażenie musi być fabrycznie nowe. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być wolne od wad fizycznych oraz spełniać wymagania jakościowe. Oferowane Wyposażenie musi być zgodne z postanowieniami ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.) oraz posiadać wymagane instrukcje, atesty i certyfikaty, deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2, 39.54.00.00-9, 39.15.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga niesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią, załącznika nr 2 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek, za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2)Formularz cenowy na załączniku nr 4. 3)Pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w słowniczku SIWZ. 4)Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały opisane w załączniku nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Darłowo, ul J.H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Urzęd Gminy Darłowo - pokój nr 7 (sekretariat), ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2012-12-21 10:15:00
 
Termin złożenia: 2012-12-21 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Henryk Kaleta
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl