Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Darłowo na lata 2012-2027
Zamawiający: Gmina Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, NIP: 499 052 70 61, REGON: 330920914, tel. 094 344 6301, fax 094 344 6309, województwo zachodniopomorskie, powiat sławieński, e-mail : poczta@ugdarlowo.pl, www.ugdarlowo.pl

I. Przedmiot zamówienia.

Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Darłowo na lata 2012-2027. (szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 5).

II. Wymagany termin realizacji zamówienia:

- 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

III. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie opracowania stanowiącego przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzy opracowania w zakresie projektów założeń energetycznych w trybie art. 19 ust. 1, 2 i zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy Prawo Energetyczne,

3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: osobą, która posiada nieograniczone uprawnienia budowlane w branży sanitarnej, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jest członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego oraz posiada certyfikat uprawniający do wykonywania czynności audytora energetycznego i przynależy do Krajowej Agencji Poszanowania Energii,

4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

IV. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie o spełnianiu tych warunków – załącznik nr 3 oraz przedłożyć następujące dokumenty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

2. Wykaz wykonanych w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch opracowań w zakresie projektów założeń energetycznych w trybie art. 19 ust. 1, 2 i zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy Prawo Energetyczne, że wykazane opracowania zostały wykonane należycie.

V. Wykaz pozostałych dokumentów wymaganych w ofercie:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 ,

2. Zakres przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2,

3. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie IV – załącznik nr 3,

4. Parafowana umowa – załącznik nr 4,

5. Szczegółowy zakres opracowania zamówienia – załącznik nr 5.

VI. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

VII. Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VIII. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.

IX. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

X. Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem „Oferta na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Darłowo na lata 2012-2027.”

XI. Termin składania ofert upływa dnia 16 marca 2012 r. o godz. 10.00, oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Darłowie (pokój nr 7).

XII. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 marca 2011 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

XIII. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XIV. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2012-03-16 10:15:00
 
Termin złożenia: 2012-03-16 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Rafał Kunysz
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl