Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumnetcji projektowo-kosztorysowej dotyczącej windy w ośrodku zdrowia przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 32 w Darłowie
I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej windy w Ośrodku Zdrowia przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 32 w Darłowie.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa powinna obejmować:

1. Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej wraz z ekspertyzą stanu konstrukcji i elementów budynku z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego,

2. Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej z podziałem na branże spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120/03, poz. 1133 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202/04, poz. 2072 z późn. zm.) wraz ze wszystkimi decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami, i sprawdzeniami, których obowiązek uzyskania wynika z przepisów,

3. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego zawierającego wszystkie branże i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130/04 poz. 1389),

4. Wykonanie przedmiaru robót zawierającego wszystkie branże i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.
Nr 202/04, poz. 2072 z późn. zm.)

5. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż i spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz.U. Nr 202/04, poz. 2072 z późn. zm.),

6. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze wskazaniem w szczególności czy zakres robót obejmuje jeden z rodzajów robót wymienionych w art.21 ust.2 ustawy Prawo budowlane. Informacja winna uwzględniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126).II. Dokumentacja ( wszystkie opracowania ) powinna być sporządzona:

1. W formie graficznej papierowej : dokumentacja inwentaryzacyjna, dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza po 5 egz., przedmiary, kosztorysy inwestorskie, obliczenia, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – po 2 egz.

2. W formie zapisu elektronicznego w jednym egzemplarzu w następujących formatach: tekst w formacie pdf. i doc., rysunki w formacie pdf. i dwg.

3. Rozwiązania projektowe, technologiczne, przyjęte materiały muszą spełniać wymagania stawiane obiektom służby zdrowia, wynikające między innymi z przepisów resortowych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, wprowadzenia zmian oraz bieżącego uzgadniania rozwiązań technicznych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.III. Termin realizacji zamówienia :

od dnia zawarcia umowy – 2 miesiące.

IV. Miejsce wykonania zamówienia: Ośrodek Zdrowia ul. M. Curie-Skłodowskiej 32, 76-150 Darłowo.

V. Miejsce i termin złożenia oferty:

Urząd Gminy Darłowo, ul H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo

Termin złożenia oferty: do dnia 09.03.2012 r. do godz. 10:00.

VI. Warunki płatności : do 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowej faktury VAT lub rachunku.

VII. Inne szczególne warunki :

Warunki realizacji niniejszego przedmiotu umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

VIII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

IX. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych

– Henryk Kaleta , Administrator mienia gminnego , tel. 094 344 6346

w sprawach formalnych(proceduralnych)

– Rafał Kunysz- Inspektor zamówień publicznych i transportu, tel 094 344 6347

X. Termin związania ofertą (ważność oferty) wynosi: 30 dni od ostatecznego dnia złożenia ofert.

XI. Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z opisem „OFERTANA NA WYKONANIE DOKUMENTACJ PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ DOTYCZĄCEJ DOTYCZĄCEJ WINDY W OŚRODKU ZDROWIA PRZY UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 32 W DARŁOWIE” i złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Darłowo, ul. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo (pok. nr 7).Minimalna treść oferty:

Zalecany wzór oferty zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, przy czym w razie

składania oferty na własnym wzorcu należy w niej uwzględnić, co najmniej:

Identyfikacja:

1. nazwa wykonawcy ………...................................……………………..,

2. adres siedziby ………......................................................……………,

3.NIP …………..................................................................…………….,

4. KRS/EDG ….........................................……………………….………,

5. nr r-ku bankowego ………..........................................................……,

6. tel./ fax.............................................................................................,

7. osoba upoważniona do kontaktów....................................................,

Cena:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto..................... zł (słownie złotych …………………………………………)

/ jeśli przewidziano - Podatek VAT........................................................................ zł

(słownie złotych ………………………………………..........................…………….)

Cenę brutto..................... zł (słownie złotych………………………………………….)

Oświadczenia dodatkowe:

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do 2 misięcy od dnia zawarcia umowy.

3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

4.Okres związania ofertą Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna 30 dni od dnia otwarcia ofert.

5.Oświadczam że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, równocześnie załączam listę osób i /lub podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub przewidzianych do jego realizacji we wszystkich branżach projektowych odpowiadających przedmiotowi zamówienia, wraz z potwierdzonymi za zgodność kopiami ich uprawnień właściwymi dla funkcji, które mają pełnić oraz z kopiami wpisów w zakresie ich przynależności do właściwych Izb Zawodowych.

Oferta winna być podpisana przez osobę/ osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2012-03-09 10:00:00
 
Termin złożenia: 2012-03-09 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Rafał Kunysz
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl