Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Tytuł projektu:Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyj
Numer ogłoszenia: 369432 - 2011; data zamieszczenia: 08.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Darłowo , ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3446301, 3142227-29, faks 094 3446309, 3142007.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdarlowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Tytuł projektu:Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w klasach I -III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Darłowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I -III w 6 szkołach podstawowych funkcjonujących w Gminie Darłowo, w ramach projektu POKL pod nazwą: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2. Głównym celem projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Darłowo dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych. 3. Do celów szczegółowych projektu należą m.in. Zakup usługi edukacyjnej i prowadzenie zajęć dodatkowych: We wszystkich szkołach podstawowych realizowane będą następujące zajęcia w wymiarze przynajmniej 2 godzin zajęć przypadających na jednego ucznia: Część 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji szkoła podstawowa w Dobiesławiu - w wymiarze 76 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 3 grupach 5-6 osobowych. Część 2. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji szkoła podstawowa w Jeżyczkach - w wymiarze 35 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 2 grupach 5-6 osobowych. Część 3. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji szkoła podstawowa w Kopnicy - w wymiarze 76 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 2 grupach 6-7 osobowych. Część 4. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji szkoła podstawowa w Słowinie- w wymiarze 76 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 2 grupach 4 osobowych. Część 5. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji szkoła podstawowa w Starym Jarosławiu - w wymiarze 60 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 4 grupach 5-6 osobowych. Część 6. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych szkoła podstawowa w Dobiesławiu - w wymiarze 76 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 3 grupach 5-6 osobowych, Część 7. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych szkoła podstawowa w Dąbkach - w wymiarze 30 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 3 grupach 6-7 osobowych, Część 8. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych szkoła podstawowa w Jeżyczkach - w wymiarze 35 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 2 grupach 5-6 osobowych Część 9. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych szkoła podstawowa w Kopnicy - w wymiarze 76 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 3 grupach 5 osobowych. Część 10. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych szkoła podstawowa w Starym Jarosławiu - w wymiarze 30 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 2 grupach 6 osobowych. Część 11. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy: szkoła podstawowa w Dobiesławiu - w wymiarze 76 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 2 grupach 4-5 osobowych. Część 12. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy: szkoła podstawowa w Dąbkach - w wymiarze 30 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 4 grupach 5-6 osobowych, Część 13. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy: szkoła podstawowa w Kopnicy - w wymiarze 76 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 3 grupach 4 osobowych Część 14. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy: szkoła podstawowa w Starym Jarosławiu - w wymiarze 30 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 4 grupach 5-6 osobowych. Część 15. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy: szkoła podstawowa w Dobiesławiu - w wymiarze 76 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 2 grupach 6-7 osobowych. Część 16. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy: szkoła podstawowa w Dąbkach - w wymiarze 30 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 3 grupach 6-7 osobowych. Część 17. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy: szkoła podstawowa w Jeżyczkach - w wymiarze 35 godzin w ciągu jednego roku szkolnego- w 3 grupach 6 osobowych Część 18. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy: szkoła podstawowa w Kopnicy - w wymiarze 76 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 2 grupach 6 osobowych. Część 19. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy: szkoła podstawowa w Słowinie - w wymiarze 72 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 3 grupach 6 osobowych. Część 20. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy: szkoła podstawowa w Starym Jarosławiu - w wymiarze 90 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 7 grupach 7-8 osobowych. Część 21. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych - prowadzenie obserwacji przyrodniczych: szkoła podstawowa w Słowinie - w wymiarze 36 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w grupie 8 osobowej. Część 22. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - język angielski:szkoła podstawowa w Dobiesławiu - w wymiarze 38 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 2 grupach 8 osobowych. Część 23. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - język angielski:szkoła podstawowa w Kopnicy - w wymiarze 38 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 2 grupach 6 osobowych. Część 24. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - język angielski:szkoła podstawowa w Starym Jarosławiu - w wymiarze 30 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 3 grupach 9-10 osobowych Część 25. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia plastyczno - techniczne: szkoła podstawowa w Jeżyczkach - w wymiarze 35 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w grupie 9 osobowej. Część 26. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia plastyczno - techniczne: szkoła podstawowa w Słowinie - w wymiarze 36 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w grupie 6 osobowej. W ramach pomocy skierowanej do wszystkich dzieci osoby, które zostaną wyłonione podczas przetargu zobowiązane są do zorganizowania warsztatów uczących postawy wzajemnego szacunku wobec siebie i partnerskich relacji miedzy płciami, a także unikaniu przemocy. Warsztaty te będą przekazywać również niestereotypową wiedzę nt. możliwości wyborów życiowych niezależnie od płci. Działanie to będzie stanowiło realizację Standardu V. 4. Zamówienie będzie realizowane w 6 szkołach podstawowych z terenu Gminy Darłowo. Zajęcia realizowane będą w roku szkolnym 2011/2012, w okresie trwania zajęć edukacyjnych w szkołach, których dotyczą. Zajęcia będą odbywały się nie rzadziej niż raz w tygodniu. 5. Zamówienie będzie realizowane w godzinach ustalonych przez Zamawiającego. Z uwagi na fakt, iż zajęcia dotyczą dzieci objętych nauczaniem początkowym Zamawiający ustali plan zajęć w taki sposób, aby odbywały się one bezpośrednio po zajęciach obowiązkowych znajdujących się w siatce zajęć lekcyjnych. 6. Wykonawca prowadzący zajęcia pozalekcyjne będzie zobowiązany do przygotowania harmonogramu tematycznego realizacji zajęć, dokumentowania przeprowadzenia zajęć na podstawie dzienników zajęć, sporządzania sprawozdań na podstawie analiz diagnoz i innych narzędzi wykorzystywanych do mierzenia jakości. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do współdziałania z dyrektorem szkoły i koordynatorem projektu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 26.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiajacy nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiajacy nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiajacy nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił przedmiotowy warunek jeśli przedłoży wykaz osób (zał. nr 4), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiajacy nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: 1) zmiana okresu realizacji umowy, o którym mowa w § 6 umowy, jest możliwa wyłącznie za zgodą obu stron umowy; 2) zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu stron umowy; 3) w przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy; 4) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy; 5) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo pok. nr 48..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo sekretariat pok. nr 7..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Numer i nazwa działania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji szkoła podstawowa w Dobiesławiu - w wymiarze 76 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 3 grupach 5-6 osobowych..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji szkoła podstawowa w Dobiesławiu - w wymiarze 76 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 3 grupach 5-6 osobowych..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji szkoła podstawowa w Jeżyczkach - w wymiarze 35 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 2 grupach 5-6 osobowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 2. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji szkoła podstawowa w Jeżyczkach - w wymiarze 35 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 2 grupach 5-6 osobowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji szkoła podstawowa w Kopnicy - w wymiarze 76 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 2 grupach 6-7 osobowych..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 3. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji szkoła podstawowa w Kopnicy - w wymiarze 76 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 2 grupach 6-7 osobowych..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji szkoła podstawowa w Słowinie- w wymiarze 76 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 2 grupach 4 osobowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 4. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji szkoła podstawowa w Słowinie- w wymiarze 76 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 2 grupach 4 osobowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji szkoła podstawowa w Starym Jarosławiu - w wymiarze 60 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 4 grupach 5-6 osobowych..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 5. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji szkoła podstawowa w Starym Jarosławiu - w wymiarze 60 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 4 grupach 5-6 osobowych..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych szkoła podstawowa w Dobiesławiu - w wymiarze 76 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 3 grupach 5-6 osobowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 6. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych szkoła podstawowa w Dobiesławiu - w wymiarze 76 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 3 grupach 5-6 osobowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych szkoła podstawowa w Dąbkach - w wymiarze 30 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 3 grupach 6-7 osobowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 7. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych szkoła podstawowa w Dąbkach - w wymiarze 30 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 3 grupach 6-7 osobowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych szkoła podstawowa w Jeżyczkach - w wymiarze 35 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 2 grupach 5-6 osobowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 8. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych szkoła podstawowa w Jeżyczkach - w wymiarze 35 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 2 grupach 5-6 osobowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych szkoła podstawowa w Kopnicy - w wymiarze 76 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 3 grupach 5 osobowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 9. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych szkoła podstawowa w Kopnicy - w wymiarze 76 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 3 grupach 5 osobowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych szkoła podstawowa w Starym Jarosławiu - w wymiarze 30 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 2 grupach 6 osobowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 10. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych szkoła podstawowa w Starym Jarosławiu - w wymiarze 30 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 2 grupach 6 osobowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy: szkoła podstawowa w Dobiesławiu - w wymiarze 76 godzin w ciągu jednego roku szkolnego ( w 2 grupach 4-5 osobowych)..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 11.Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy: szkoła podstawowa w Dobiesławiu - w wymiarze 76 godzin w ciągu jednego roku szkolnego ( w 2 grupach 4-5 osobowych)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy: szkoła podstawowa w Dąbkach - w wymiarze 30 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 4 grupach 5-6 osobowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 12. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy: szkoła podstawowa w Dąbkach - w wymiarze 30 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 4 grupach 5-6 osobowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy: szkoła podstawowa w Kopnicy - w wymiarze 76 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 3 grupach 4 osobowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 13.Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy: szkoła podstawowa w Kopnicy - w wymiarze 76 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 3 grupach 4 osobowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy: szkoła podstawowa w Starym Jarosławiu - w wymiarze 30 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 4 grupach 5-6 osobowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 14.Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy: szkoła podstawowa w Starym Jarosławiu - w wymiarze 30 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 4 grupach 5-6 osobowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy: szkoła podstawowa w Dobiesławiu - w wymiarze 76 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 2 grupach 6-7 osobowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 15. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy: szkoła podstawowa w Dobiesławiu - w wymiarze 76 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 2 grupach 6-7 osobowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Część 16. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy: szkoła podstawowa w Dąbkach - w wymiarze 30 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 3 grupach 6-7 osobowych..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 16. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy: szkoła podstawowa w Dąbkach - w wymiarze 30 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 3 grupach 6-7 osobowych..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Część 17. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy: szkoła podstawowa w Jeżyczkach - w wymiarze 35 godzin w ciągu jednego roku szkolnego- w 3 grupach 6 osobowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 17. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy: szkoła podstawowa w Jeżyczkach - w wymiarze 35 godzin w ciągu jednego roku szkolnego- w 3 grupach 6 osobowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Część 18. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy: szkoła podstawowa w Kopnicy - w wymiarze 76 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 2 grupach 6 osobowych..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 18. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy: szkoła podstawowa w Kopnicy - w wymiarze 76 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 2 grupach 6 osobowych..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Część 19. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy: szkoła podstawowa w Słowinie - w wymiarze 72 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 3 grupach 6 osobowych..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 19. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy: szkoła podstawowa w Słowinie - w wymiarze 72 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 3 grupach 6 osobowych..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Część 20. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy: szkoła podstawowa w Starym Jarosławiu - w wymiarze 90 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 7 grupach 7-8 osobowych..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 20. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy: szkoła podstawowa w Starym Jarosławiu - w wymiarze 90 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 7 grupach 7-8 osobowych..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Część 21. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych - prowadzenie obserwacji przyrodniczych: szkoła podstawowa w Słowinie - w wymiarze 36 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w grupie 8 osobowej..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 21. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych - prowadzenie obserwacji przyrodniczych: szkoła podstawowa w Słowinie - w wymiarze 36 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w grupie 8 osobowej..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Część 22. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - język angielski:szkoła podstawowa w Dobiesławiu - w wymiarze 38 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 2 grupach 8 osobowych..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 22. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - język angielski:szkoła podstawowa w Dobiesławiu - w wymiarze 38 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 2 grupach 8 osobowych..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Część 23. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - język angielski:szkoła podstawowa w Kopnicy - w wymiarze 38 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 2 grupach 6 osobowych..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 23. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - język angielski:szkoła podstawowa w Kopnicy - w wymiarze 38 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 2 grupach 6 osobowych..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Część 24. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - język angielski:szkoła podstawowa w Starym Jarosławiu - w wymiarze 30 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 3 grupach 9-10 osobowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 24. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - język angielski:szkoła podstawowa w Starym Jarosławiu - w wymiarze 30 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w 3 grupach 9-10 osobowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Część 25. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia plastyczno - techniczne: szkoła podstawowa w Jeżyczkach - w wymiarze 35 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w grupie 9 osobowej..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 25. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia plastyczno - techniczne: szkoła podstawowa w Jeżyczkach - w wymiarze 35 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w grupie 9 osobowej..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Część 26. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia plastyczno - techniczne: szkoła podstawowa w Słowinie - w wymiarze 36 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w grupie 6 osobowej..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 26. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia plastyczno - techniczne: szkoła podstawowa w Słowinie - w wymiarze 36 godzin w ciągu jednego roku szkolnego - w grupie 6 osobowej..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2011-11-17 10:15:00
 
Termin złożenia: 2011-11-17 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl