Szkolny plac zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół nr. 1 Szkoła Podstawowa w Dobiesławiu- zaprojektowanie i wybudowanie
Numer ogłoszenia: 219854 - 2011; data zamieszczenia: 28.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Darłowo , ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3446301, 3142227-29, faks 094 3446309, 3142007.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdarlowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolny plac zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół nr. 1 Szkoła Podstawowa w Dobiesławiu - zaprojektowanie i wybudowanie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła, przy Zespole Szkół nr. 1 Szkoła Podstawowa w Dobiesławiu, zgodnie z załączonym programem funkcjonalno-użytkowym. Utworzenie szkolnego placu zabaw z przygotowaniem podłoża, montażem ogrodzenia, dostawą i montażem urządzeń rekreacyjnych wraz z elementami dodatkowymi: ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna. Roboty należy wykonać zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 153/2010 z dnia 4 października 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna Szkoła. Program Radosna Szkoła przewiduje montaż urządzeń na podłożu częściowo z nawierzchni bezpiecznej-syntetycznej, częściowo z nawierzchni trawiastej z nasadzeniami oraz strefy komunikacyjnej. W ramach zamówienia należy zamontować urządzenia o wyglądzie i cechach technicznych ujętych w programie funkcjonalno-użytkowym wraz z tabliczkami informacyjnymi okazującymi możliwości i sposób korzystania z każdego urządzenia. Wykonanie i montaż tablicy z regulaminem określającym zasady i warunki korzystania z placu zabaw z napisem: SZKOLNY PLAC ZABAW WYPOSAŻONY W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA. Do realizacji przyjąć materiały syntetyczne. Harmonogram prac uzgodnić z Zamawiającym. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym. W wycenie należy uwzględnić koszt zabezpieczenia terenu budowy na czas wykonywania robót oraz odtworzenie i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy projekt uzgodnić z Zamawiającym. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Wykonawca wskazuje w Formularzu oferty zakres prac, które powierzy podwykonawcom. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za roboty wykonane przez podwykonawców. Wykonawca udzieli na prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia i wyposażenie 5-letnią gwarancję jakości. Gwarancja jakości obejmuje wszelkie wady fizyczne przedmiotu zamówienia powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia oraz w wyniku prawidłowego używania przedmiotu zamówienia (zwykłe zużycie).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.00.00.00-7, 37.53.52.00-9, 45.23.62.10-5, 45.22.38.00-4, 45.11.12.91-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w dokument może być złożony wspólnie lecz w takim przypadku oświadczenie musi być podpisane przez pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo przez upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w dokument może być złożony wspólnie lecz w takim przypadku oświadczenie musi być podpisane przez pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo przez upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w dokument może być złożony wspólnie lecz w takim przypadku oświadczenie musi być podpisane przez pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo przez upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w dokument może być złożony wspólnie lecz w takim przypadku oświadczenie musi być podpisane przez pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo przez upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz ofertowy w.g wzoru określonego w załączniku nr 3do SIWZ;
2)pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz okreslenie warunków zmian. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących okolicznościach: 1. Zmiana terminu zakończenia robót: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych uniemożliwiające prowadzenie robót, dokonywanie odbiorów, b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub terenowymi: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, c) w związku z następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego związanych z wstrzymaniem robót przez Zamawiającego, konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, d) w związku z następstwem działania innych organów w zakresie: - przekroczenie terminów wydania uzgodnień, zezwoleń, decyzji administracyjnych bądź odmowy wydania tychże decyzji, zezwoleń i uzgodnień, za którą Wykonawca nie ponosi winy, - działań ekspertów infrastruktury e) inne niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego okoliczności, które uniemożliwią dalszą realizację zadania. 4.2. Zmiana sposobu świadczenia : a) w związku ze zmiana warunków terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych podziemnych. 4.3. Zmiana personelu realizującego przedmiot umowy: a) w przypadku złożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o realizacji umowy bez udziału podwykonawców - nie wyklucza się zmiany decyzji w tym zakresie. b) w przypadku złożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o realizacji umowy przy udziale podwykonawcy(ów) dla wskazanej branży - nie wyklucza się zmiany decyzji w tym zakresie. Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo pok. nr. 48.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo sekretariat pok. nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2011-08-19 10:15:00
 
Termin złożenia: 2011-08-19 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl