Zakup nowego pojazdu do zbierania i transportu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie
Dąbki: Zakup nowego pojazdu do zbierania i transportu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie.

Numer ogłoszenia: 127790 - 2011; data zamieszczenia: 25.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Użyteczności Publicznej , ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3144408, faks 094 3144408.

• Adres strony internetowej zamawiającego: gzup.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup nowego pojazdu do zbierania i transportu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zabudowa rok produkcji 2011, płaszczowa o przekroju owalnym z urządzeniem zasypowym tylnym, elastycznie połączona z podwoziem. 2.Pojemność skrzyni ładunkowej min.16m3. 3.Kolor zabudowy RAL 2011. 4.Kosz zasypowy o objętości min. 2m3, ściany i podłoga ze stali wysokogatunkowej. 5.Udźwig urządzenia załadowczego min. 500kg. 6.Mechanizm zgniatania liniowo-płytowy. 7.Stopień zagęszczenia odpadów 5:1. 8.Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczania) w układzie hydraulicznym wartości zgniotu z uwzględnieniem surowców wtórnych. 9.Uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do pojemników 80-1100 ltr. , o długości cyklu załadunku 6-12 sekund. 10.Dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone wewnątrz odwłoka. 11.Automatyczna blokada odwłoka. 12.Dwie kasety sterujące na skrzyni i dwie kasety sterujące na koszu zasypowym. 13.Układ uwalnia zakleszczonych przedmiotów. 14.Włącznik do rozpoczęcia cyklu ładowania. 15.Wyłącznik bezpieczeństwa po obu stronach. 16.Kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zamontowany w kabinie kierowcy. 17.Kabina kierowcy trzy osobowa z klimatyzacją manualną. 18.Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami. 19.Sygnał dźwiękowy przy jeździe do tyłu. 20.Pasy odblaskowe na kabinie i odwłoku. 21.Funkcja wytrząsania pojemników. 22.Podwozie rok produkcji 2011 dwuosiowe. 23.Silnik min. 250KM. 24.Skrzynia biegów manualna. 25.Zawieszenie tylne pneumatyczne. 26.Blokada tylnego mostu. 27.Dopuszczalna masa całkowita min.18 ton. 28.Tarcze kół - 22,5. 29.Zderzak przedni stalowy. 30.Lusterka elektrycznie sterowane, podgrzewane. 31.Szyby przyciemniane, daszek przeciw słoneczny. 32.Główny wyłącznik prądu mechaniczny. 33.Radio z odtwarzaczem. 34.Fotel kierowcy pneumatyczny. 35.Koło zapasowe z boku ramy. 36.Podnośnik hydrauliczny. 37.Kliny pod koła. 38.Światła ostrzegawcze na kabinie i tylnej części zabudowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.11-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Ocena spełniania warunków zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Na podstawie oświadczenia wg art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Na podstawie oświadczenia wg art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Na podstawie oświadczenia wg art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Na podstawie oświadczenia wg art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy-załącznik nr 1 2. Wzór umowy-załącznik nr 4

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zakład Użyteczności Publicznej - Zakład w Darłowie ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Gminny Zakład Użyteczności Publicznej- Zakład w Darłowie ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 (umowa nr 00111-6921-UM1600102/10).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2011-06-03 10:15:00
 
Termin złożenia: 2011-06-03 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: GZUP
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl