Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Domasławice wraz z przesyłem do oczyszczalni w miejscowości Rusko
Numer ogłoszenia: 50860 - 2011; data zamieszczenia: 22.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Darłowo , ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3446301, 3142227-29, faks 094 3446309, 3142007.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdarlowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Domasławice wraz z przesyłem do oczyszczalni w miejscowości Rusko.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Domasławice wraz z przesyłem do oczyszczalni w miejscowości Rusko. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Charakterystyka zaprojektowanego układu etap I i II Lokalizacja i dane realizacyjne Projekt obejmuje inwestycje liniowe. Przebieg kanalizacji zlokalizowano w pasie dróg powiatowych, dróg gminnych, jak również po terenach pól uprawnych i gospodarstw wiejskich za zgodą ich właścicieli. Parametry i poszczególne elementy sieci uwzględniają potrzeby w zakresie odbiorów ścieków z miejscowości, dla których opracowano niniejszą kanalizację sanitarną jak również próg perspektywiczny podłączenia działek budowlanych przewidzianych do zabudowy . Lokalizację rurociągów i przepompowni pokazano na planach sytuacyjno- wys. znajdujących się w części graficznej projektu budowlanego . Warunki gruntowo - wodne. Na trasie projektowanego systemu kanalizacyjnego występuje niski poziom wód gruntowych kształtujący się na różnych głębokościach pod terenem. Zalegające w podłożu grunty warstw geotechnicznych są nośne Rozwiązanie techniczne kanalizacji sanitarnej. Ścieki z poszczególnych posesji odprowadza się układem kolektorów grawitacyjnych do projektowanych pompowni ścieków. Dla istniejącego układu terenu oraz zabudowy w miejscowości objętej I i II etapem realizacji zaprojektowano10 pompowni. Przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano dla wszystkich istniejących budynków mieszkalnych ze studzienką przy granicy posesji . Technologia. Kanalizacja grawitacyjna - Zasadniczymi elementami składowymi budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej będą : rury PVC lite klasy 8kN/m2, łączonych na uszczelki gumowe, studzienki połączeniowe z PP lub PVC DN 315 - na głównych skrzyżowaniach sieci, studzienki włazowe DN 1200 prefabrykowane z kręgów żelbetonowych łączonymi uszczelkami . Kanalizacja tłoczna - zasadniczymi elementami składowymi budowy sieci tłocznej będą : rury i kształtki z HD PE SDR 17 dla kanalizacji ciśnieniowej na ciśnienie PN 10 łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe . Pompownie ścieków - zasadniczymi elementami pompowni ścieków będą pompy zatapialne połączone sprzęgłem automatycznego rozłączania umieszczone w zbiornikach podziemnych. Zbiorniki dla pompowni głównych i lokalnych wykonane będą z kręgów żelbetonowych ( beton B40) połączonych szczelnie za pomocą uszczelek . Zbiorniki dla pompowni przydomowych wykonane będą z gotowych prefabrykatów PP . Wszystkie pompownie będą miały zamontowaną pompę rezerwową. Pompownie będą monitorowane z odbiorem informacji na projektowanej oczyszczalni w Rusku. Pompownie będą ogrodzone . Powierzchnia do lokalizacji jednej pompowni wynosi F= 4 m x4 m = 16 m2 Zestawienie rzeczowe. POMPOWNIE ŚCIEKOW 1 Pompownie ścieków główne z ogrodzeniem kpl 1 2 Pompownie ścieków lokalna z ogrodzeniem kpl 7 3 Pompownia ścieków lokalna bez ogrodzenia kpl 2 4 Przyłącze wodociągowe z hydrantem DN 80 mb 114,7 KANALIZACJA GRAWITACYJNA 1 Kanał grawit 200 PCV[mb] mb 5276,6+97,8 2 Studzienki graw PCV 315 [szt] szt 147+5 3 Studzienka 1200 [szt] szt 31 4 Wykopy[m3] m3 10219.49+100 5 Podsypka [m3] m3 527,66 6 Obsypka [m3] m3 1055,32 7 Nadsypka [m3] m3 1582,98 8 Przywóz podsy. Obsy. Nada [m3] m3 3165,96 9 Wywóz nadmiary ziemi [m3] m3 3165,96 10 Zasypanie wykopów [m3] m3 7053,53 11 Przewiert sterowany DN 350 dla przewodu Dn200 PVC mb 168 12 Płoza typ R h=28 dla rury 200 PVC kpl 146 13 Manszeta Dn 300/200 kpl 26 PRZYKANALIKI DO GRANICY POSESJI 14 Przykanaliki 160PCV [mb] szt mb 1010,4 15 Studzienki graw PCV 315 [szt] szt 95 16 Wykopy [m3] m3 1290,51 17 podsypka [m3] m3 101,0 18 obsypka [m3] m3 158,84 19 nadsypka [m3] m3 297,81 20 Przywóz podsy. Obsy. Nada [m3] m3 555,92 21 wywóz nadmiary ziemi [m3] m3 555,92 22 zasypanie wykopów [m3] m3 734,59 23 Przewiert sterowany DN 300 dla przewodu Dn 160PVC mb 66 24 Płoza typ R h=42 dla rury 160 PVC kpl 44 25 Manszeta Dn 300/160 kpl 14 KANALIZACJA TŁOCZNA 26 Kanał ciśnieniowy PE 63[mb] mb 303,2 27 Kanał ciśnieniowy PE 90[mb] mb 270.3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 28a Kanał tłoczny PeE 2x160 mb 2x4134,1 28a Kanał tłoczny PeE 2x200 mb 2x820,6 29 Studzienka rozprężna DN 1200 [szt] szt 3 30 Studnia dla armatury 1200 szt 3 31 Studzienka dla 2 x armatury Dn 1400 szt 13+7 32 Zestaw rewizyjny dla 63 [szt] szt 1 33 Zestaw rewizyjny dla 90 [szt] szt 1 34 Zestaw rewizyjny dla 160 szt 7 35 Zestaw odpowietrzenia dla160 szt 6 36 Węzeł zaworów sieciowych Dn 160 kpl 3 37 Węzeł zaworów przyłączeniowych Dn 160/63 kpl 7 38 Wykopy [m3] m3 6345,45+1386,81 39 Podsypka [m3] m3 635,32+82,06 40 Obsypka [m3] m3 968,19+164,12 41 Nadsypka [m3] m3 1905,98+246,18 42 Przywóz podsy. Obsy. Nada [m3] m3 3509,49+492,36 43 Wywóz nadmiary ziemi [m3] m3 3509,49+492,36 44 Zasypanie wykopów [m3] m3 2835,96+894,45 45 Przewiert sterowany DN 160 dla przewodu Dn 63 PE m 13,5 46 Przewiert sterowany DN 300 dla przewodu Dn 160 PE m 36 46A Przewiert sterowany DN 300 dla przewodu Dn 200 PE m 20 47 Płoza typ B h=24 dla rury 63 kpl 7 48 Płoza typ R h=42 dla rury 160 PE kpl 24 49 Manszeta Dn 160/63 kpl 2 50 Manszeta Dn 300/160 kpl 4.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości 120. 000,00 zł (słownie; sto dwadzieścia tysięcy zł 00/100)

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności. Zamawiający oceni na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt VI. 1.1. a. siwz. na podstawie załączonych dokumentów lub oświadczeń zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna udokumentowanie w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 2 roboty budowlane o wartości minimum 6.000. 000,00 zł brutto każda, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w tym o minimum jednego zadania polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej tłocznej z rur o średnicy min. Ø 200 mm i długości min 1,5 km. Na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży dokumenty wymienione w pkt VI.1.1 b siwz.Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów lub oświadczeń zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający ocenia na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt VI.1.1 c -d siwz. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upoważniające do kierowania robotami w powyższym zakresie. Ponadto osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów lub oświadczeń zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający ocenia na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt VI.1.1 c -d siwz. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upoważniające do kierowania robotami w powyższym zakresie. Ponadto osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów lub oświadczeń zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający uzna na podstawie złożonych dokumentów o których mowa w pkt VI 1.1 e -f siwz, przy czym Wykonawca musi wykazać że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 6 000 000,00 zł oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł.Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów lub oświadczeń zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo pok. nr. 7 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W ramach działania 321 Podstawowe uslugi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętegoPROW 2007-2013. Umowa o przyznanie pomocy z Samorzadem Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2011-04-14 10:15:00
 
Termin złożenia: 2011-04-14 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl