Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych rok produkcji 2011, jeden dla Gminnej Straży w Darłowie i jeden dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.
Numer ogłoszenia: 37786 - 2011; data zamieszczenia: 07.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Darłowo , ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3446301, 3142227-29, faks 094 3446309, 3142007.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdarlowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych rok produkcji 2011, jeden dla Gminnej Straży w Darłowie i jeden dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa 2 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych rok produkcji 2011, jeden dla Gminnej Straży w Darłowie i jeden dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.04.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych w rozdziale 8 SIWZ, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadają wiedze i doświadczenie; ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych w rozdziale 8 SIWZ, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

dysponują odpowiednim potencjałem technicznym; ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych w rozdziale 8 SIWZ, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych w rozdziale 8 SIWZ, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

znajdują się w sytuacji prawnej i ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia; ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych w rozdziale 8 SIWZ, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo pok. nr. 42.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Urzad Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo pok. nr. 7 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2011-03-15 10:15:00
 
Termin złożenia: 2011-03-15 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl