Zakup oleju napędowego
Zakup oleju napędowego

Numer ogłoszenia 399664-2010 data zamieszczenia 08.12.2010Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznegoI. 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Ul. Dąbkowicka 7 , 76-156 Dąbki

Strona internetowa Zamawiającego: www.gzup.pl

2) Rodzaj Zamawiającego: Podmiot prawa publicznegoII. 1) Przedmiot zamówienia: zakup oleju napędowego .

2) Rodzaj zamówienia - dostawy

3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: olej napędowy w ilości do 50 000litrów sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego. Miejscem realizacji dostaw jest stacja paliw w Darłowie.

Wspólny Słownik Zamówień CPV 09134100-8

4) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

5) Termin wykonania zamówienia – 31.12.2011 rokIII. 1) Informacja na temat wadium – nie dotyczyIV. 1) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust.1

1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2.Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.Niepodlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły (spełnia –nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

2) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- wypełniony druk „OFERTA” stanowiący załącznik nr 1

- oświadczenie załącznik nr 2

- wzór umowy załącznik nr 3

-aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

V. 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

2) Kryteria oceny ofert: cena – 100%

3) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna – Nie

4) Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.ugdarlowo.pl

5) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zakład Użyteczności Publicznej ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo.

6) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:20.12.2010r. godz.10.00
GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ- Zakład w Darłowie

Ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo

7) Termin związania ofertą; okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

8) Informacja o zamiarze zawarciu umowy ramowej:

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

9) Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz zamówień uzupełniających.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2010-12-20 10:15:00
 
Termin złożenia: 2010-12-20 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: GZUP
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl