Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na kompleksowy nadzór inwestorski przy budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Rusko gm. Darłowo o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust
1. Zamawiający:
Gmina Darłowo, 76-150 Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4, woj. zachodniopomorskie, pow. sławieński, tel. (094) 34 46 301, fax (094) 344 63 09, e-mail : poczta@ugdarlowo.pl NIP: 669-18-82-252 REGON: 330017901
2. Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej:
www.ugdarlowo.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy nadzór inwestorski przy budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Rusko gm. Darłowo. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- 71.52.00.00-9

Powyższy nadzór obejmuje następujące specjalności:
- roboty budowlano- konstrukcyjne,
- roboty sanitarne,
- roboty elektryczne,
- roboty drogowe,
- technologia,
- rozruch.

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
6. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
7. Wymagany termin realizacji — 31 grudnia 2010 r. (lecz nie krócej jak do chwili oddania oczyszczalni do użytkowania).
8. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).
Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych przez wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia\\\\\\\"
9. Wadium - nie dotyczy
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%
11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 7 sekretariat.
12. Termin składania ofert upływa dnia 22.07.2009 r. o godzinie 10.00.
13. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.07.2009 r. o godzinie 10.15— w siedzibie zamawiającego (sala konferencyjno-bankietowa nr 55).
14. Termin związania ofertą- 30 dni od upływu terminu składania ofert.
15. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących tego samego zakresu robót i polegających na powtórzeniu zamówienia.
16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
18.Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
19. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.06.2009r.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2009-07-22 10:15:00
 
Termin złożenia: 2009-07-22 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl