Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w budynku świetlicy i Punkcie Przygotowania Posiłków w miejscowości Bobolin gm. Darłowo
1. Zamawiający:
Gmina Darłowo ul. Dąbrowskiego 4 76-150 Darłowo tel. (0 -94) 314 22 27 do 29; (094) 344 63 01 fax (0-94) 314 20 07; (094) 344 63 09 adres e-mail : poczta@ugdarlowo.pl
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3. SIWZ dostępna u zamawiającego i na stronie internetowej www.ugdarlowo.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w budynku świetlicy i Punkcie Przygotowania Posiłków w miejscowości Bobolin gm. Darłowo.
CPV 45400000-1, 45410000-4, 45430000-0, 45450000-6
Zakres robót to: roboty murarskie, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne i gładzie gipsowe, licowanie ścian płytkami glazurowanymi, podłoża i posadzki z izolacjami, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, stolarka drzwiowa, okno, balustrady schodowe, kominek o mocy do 15 kw
Ilość i zakres robót zawiera przedmiar będący zał. do SIWZ
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia: w terminie trzech miesięcy od daty podpisania umowy.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy¬konania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
9. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
10. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy wypełniają zapisy art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wyklu¬czeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
12. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
13. W prowadzonym postępowaniu przetargowym Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych).
Wadium Wykonawcy wnoszą przed terminem wyznaczonym do złożenia oferty, tj. do dnia
15 maja 2009 roku do godz. 1000.
Wadium może być wniesione:
- w pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b, ust. 5, pkt 2
lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /tekst jednolity z 2007r., Nr 42, poz. 275/.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Gminy
w Darłowie w banku
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
nr:53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Do oferty należy załączyć dowód wniesienia wadium / oryginał lub kserokopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem /.
Wadium w innych formach należy złożyć w ofercie, winien to być oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
Zwrotu wadium Zamawiający dokona na warunkach określonych w art. 46 ust.1, 2, 3
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca straci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych
w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14. Kryteria oceny i ich znaczenie Cena - 100 %
15. Miejsce i termin składania ofert :
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Darłowo, w sekretariacie pokój nr 7, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, do dnia 15 maja 2009 r. do godziny 10.00.
15. Miejsce i termin otwarcia ofert:
w Urzędzie Gminy Darłowo, w Sali konferencyjno-bankietowej pokój nr 55, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, w dniu 15 maja 2009 r. o godziny 10.15.
16. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.
17. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
18. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
19. Nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
20 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego nie przekraczającego 25% wartości zamówienia podstawowego
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2009-05-15 10:15:00
 
Termin złożenia: 2009-05-15 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl