Zakup masztów wieżowych do fotoradaru szt 3 i urzadzenia fotoradaru szt 1 wraz oprogramowaniem dla Straży Gminnej w Darłowie.
Numer ogłoszenia: 102030 - 2009; data zamieszczenia: 10.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Darłowo , ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3446301, 3142227-29, faks 094 3446309, 3142007.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdarlowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup masztów wieżowych do fotoradaru szt 3 i urzadzenia fotoradaru szt 1 wraz oprogramowaniem dla Straży Gminnej w Darłowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup masztów wieżowych do fotoradaru szt 3 i urzadzenia fotoradaru szt 1 wraz oprogramowaniem dla Straży Gminnej w Darłowie..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.99.62.00-7, 30.21.31.00-6, 48.90.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.05.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu przetargowym Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości - 3.500,00 (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). 2. Spełniają następujące warunki określone w art. 22 ust. 1 w/w ustawy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Przedłożą dokumenty i oświadczenia określone w rozdziale VI SIWZ.
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności, oferta winna zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy: 1. Ścisłe określenie przedmiotu oferty (szczegółowe dane techniczne oferowanego masztu wieżowego, fotoradaru, laptopa i oprogramowania). 2. Wypełniony formularz oferty przetargowej - Załącznik Nr 1. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej proszeni są o dołączenie do oferty umowy spółki. 4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajemi wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie - wg załącznika nr 3. 6. Zatwierdzenie Typu Urządzenia i Typu masztu wydane przez Główny Urząd Miar o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z 11 maja 2001r. Prawo o miarach (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.). 7. Orzeczenie wydane przez Laboratorium Ochrony Radarowej przy Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji w Warszawie lub innego uprawnionego laboratorium lub instytucji o braku zagrożenia dla ludzi i środowiska. 8. Aktualne świadectwo legalizacji, wydane przez właściwy Urząd Miar..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo pok. nr. 52.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Darłowo ul. Dabrowskiego 4, 76-150 Darłowo pok.nr. 7 sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2009-04-20 10:15:00
 
Termin złożenia: 2009-04-20 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl