Ukształtowanie i uszczelnienie niecki, drenaż odcieku składowiska odpadów w miejscowości Krupy gm. Darłowo
Wójt Gminy Darłowo
76-150 Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4,
tel. 314-22-27, fax 314-20-07;
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Ukształtowanie i uszczelnienie niecki, drenaż odcieku składowiska odpadów w miejscowości Krupy gm. Darłowo
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Termin realizacji (wymagany) - do 30 czerwca 2006 r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
  1. Cena brutto z podatkiem VAT - 100%
Wadium: 5.000,00zł
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 15 - cena formularza 10,00zł lub bezpłatnie wypełniając formularz zgłoszeniowy (Link do formularza na końcu ogłosznia).

Nie wysyłamy specyfikacji za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
- Karolina Nakielska, tel. 094 344 63 35, lok. 51, w godz. 8:00-15:00, e-mail: budownictwo@ugdarlowo.pl
- Jan Lisek , tel. 094 344 63 34, lok. 43, w godz. 8:00-15:00, e-mail: przetargi@ugdarlowo.pl
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie p. nr 7.
Termin składania ofert upływa dnia: 21 kwietnia 2006 o godzinie 10:00..
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 21 kwietnia 2006 o godzinie 10:05 w siedzibie zamawiającego.
Termin związania ofertą - 30 dni, od dnia składania ofert.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia.
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2006-04-21 10:05:00
 
Termin złożenia: 2006-04-21 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl