Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy pierwszego etapu drogi w ramach obwodnicy Uzdrowiska Dąbki i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r.
Numer ogłoszenia: 5956 - 2009; data zamieszczenia: 19.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Darłowo , ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3446301, 3142227-29, faks 094 3446309, 3142007.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdarlowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy pierwszego etapu drogi w ramach obwodnicy Uzdrowiska Dąbki i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz.U.08.193.1194.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - przygotowanie niezbędnych materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji - sporządzenie matrycy lewostronnej do celów projektowych, - wykonanie i opracowanie niezbędnych badań gruntowych, - wykonanie niezbędnych badań geologicznych, - wykonanie koncepcji i uzgodnienie jej z zamawiającym, - opracowanie projektów budowlanych w poszczególnych branżach: - drogowej, - kanalizacyjnej (kanalizacja deszczowa), - uzyskanie dla sporządzonych projektów wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, - uzyskanie pozwolenia na budowę, - sporządzenie projektu organizacji ruchu, - sporządzenie przedmiarów robót oraz kosztorysów: inwestorskiego i nakładczego w poszczególnych branżach, - sporządzenie specyfikacji technicznej wykonawstwa i odbioru robót budowlanych. - odcinek łączący drogę wojewódzką Nr 203 od Dąbek do Bobolina - długość 2,5 km zgodnie z lokalizacją na mapie, - szerokość jezdni - 6 m, - kanalizacja deszczowa do odprowadzania wód deszczowych, - nawierzchnia w dwóch wariantach: I wariant - kostka polbruk II wariant asfaltowa.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości - 2.000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oferta musi zawierać : - nazwę Wykonawcy, adres, telefon, fax, datę sporządzenia oferty, - określenie przedmiotu oferty obejmujące całość zamówienia publicznego, -cenę umowną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w pkt 3 s.i.w.z., -oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, na mocy art. 24, ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, - oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, - oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ją akceptuje, - oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach podanych w projekcie umowy, -oświadczenie, że Wykonawca akceptuje podany w s.i.w.z. termin związania złożoną ofertą, -oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 8 s.i.w.z., - termin realizacji przedmiotu zamówienia (dot. sporządzenia kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wystąpienia do właściwego organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę) określony ilością miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, nie dłuższy jednak niż określony w pkt 7 niniejszej s.i.w.z., - informację o Wykonawcy z ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - z tego okresu określającą ilość lat funkcjonowania na rynku, profil prowadzonej działalności gospodarczej, przeciętną liczbę zatrudnionych pracowników oraz liczebność personelu kierowniczego, -wykaz imienny osób, które będą sporządzać projekty w poszczególnych branżach, kserokopie uprawnień budowlanych wymaganych prawem do realizacji powierzonych im zakresów czynności oraz zaświadczenia o przynależności do stosownych Izb, -wykaz podwykonawców (w przypadku wystąpienia takiej konieczności), którzy będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich doświadczenia oraz z podaniem zakresu, który będzie im powierzony. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia podwykonawcom zakresu dotyczącego wykonania projektu branży drogowej. W przypadku, gdy Wykonawca nie wymieni podwykonawców, Zamawiający uzna że Wykonawca całość przedmiotu zamówienia wykona własnymi siłami, - wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat zadań, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy niż pięć lat - to z tego okresu zbliżonych zakresem do przedmiotu zamówienia ( sporządzić w formie tabeli z podaniem nazwy zamówienia, zakresu wykonanych robót, wartości, nazwy Zamawiającego, roku wykonania ) - popartych stosownymi referencjami - minimum jedna referencja, -potwierdzenie / dowód / wniesienia wadium,.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dokumentów, które musi zawierać oferta : -aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, -aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, -sprawozdanie finansowe, albo jego część lub inny dokument określający obroty, zobowiązania, należności i zyski za rok 2008, - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 lub art. 24 ust. pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, Do oferty należy załączyć w/w dokumenty w formie oryginałów lub kserokopii. Załączone do oferty kserokopie w/w dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione przez Wykonawcę..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzad Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo pok.52.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.02.2009 godzina 10:00, miejsce: Urzad Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo pok. nr.7 sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2009-02-02 10:15:00
 
Termin złożenia: 2009-02-02 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl