Wykonanie usług w zakresie wycen nieruchomości i w zakresie inwentaryzacji budowlanych oraz usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo w 2009 roku
I. Nazwa i adres zamawiającego :
Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel.; (094) 34 46 301, fax. (0-94) 314 20 07; (094) 34 46 309
NIP 669-18-82-252; REGON 330017901
www.ugdarlowo.pl, e-mail: poczta@ugdarlowo.pl

II. Określenie trybu zamówienia :
Przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej 14.000 euro

III. Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Gminy Darłowo lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy www.ugdarlowo.pl.

IV. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest: CPV 71250000-5
I Wykonanie usług w zakresie wycen nieruchomości w 2009 roku dla potrzeb Gminy Darłowo.
II Wykonanie usług w zakresie inwentaryzacji budowlanych w 2009 roku dla potrzeb Gminy Darłowo.
III Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo w 2009 roku.


OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZADANIE I Wykonanie usług w zakresie wycen nieruchomości w 2009 roku dla potrzeb Gminy Darłowo.
Nr zadania - Nazwa zadania
I.1. Wycena lokalu mieszkalnego bez pomieszczeń przynależnych
I.2. Wycena lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi w tym budynków gospodarczych, magazynów, wiat.
I.3. Wycena nieruchomości przeznaczonej do zbycia w przetargu
I.4. Wycena budynku jedno lokalowego
I.5. Wycena lokalu użytkowego bez pomieszczeń przynależnych
I.6. Wycena lokalu użytkowego z pomieszczeniami przynależnymi, w tym budynków gospodarczych, magazynów, wiat.
I.7. Wycena działki gruntu
I.8. Wycena działki gruntu do wypowiedzenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
I.9. Wycena działki do opłaty adiacenckiej w wyniku podziału
I.10. Wycena działki do opłaty adiacenckiej w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
I.11. Wycena działki do renty planistycznej
I.12. Wycena działki do odszkodowania za przejęte drogi w wyniku podziału
I.13. Wycena działki w celu przeniesienia użytkowania wieczystego na własność


ZADANIE II Wykonanie usług w zakresie inwentaryzacji budowlanych w 2009 roku dla potrzeb Gminy Darłowo.
Nr zadania - Nazwa zadania
II.1. Uproszczona inwentaryzacja budowlana zawierająca opis techniczny z rysunkami w postaci rzutów i przekrojów wraz z Oświadczeniem dla lokalu w myśl ustawy o własności lokali:
II.1.1. budynku mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi i budynkami towarzyszącymi wraz z Oświadczeniem dla lokalu
II.1.2. lokalu mieszkalnego bez pomieszczeń przynależnych i budynków towarzyszących wraz z Oświadczeniem dla lokalu
II.1.3. lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi i budynkami towarzyszącymi wraz z Oświadczeniem dla lokalu
II.1.4. lokalu mieszkalnego bez pomieszczeń przynależnych, a z przynależnymi budynkami towarzyszącymi wraz z Oświadczeniem dla lokalu
II.1.5. budynku użytkowego z pomieszczeniami przynależnymi
II.1.6. budynku użytkowego bez pomieszczeń przynależnych
II.1.7. lokalu użytkowego bez pomieszczeń przynależnych
II.1.8. lokalu użytkowego z pomieszczeniami przynależnymi
II.1.9. budynków gospodarczych
II.1.10. garaży
II.1.11. komórek, magazynów, wiat.
II.2. Oświadczenie dla lokalu w myśl ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali.

ZADANIE III Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo w 2009 roku.

Nr zadania - Nazwa zadania - Wymagany termin* wykonania
1. Pomiary sytuacyjno - wysokościowe w celu wykonania mapy do celów projektowych lub aktualizacja - w technice cyfrowej:
 za pierwszy hektar
 za każdy następny hektar 40 dni
2. Pomiary sytuacyjno - wysokościowe w celu wykonania mapy do celów projektowych lub aktualizacja - w technice analogowej:
 za pierwszy hektar
 za każdy następny hektar 30 dni
3. Wytyczenie trasy zaprojektowanej inwestycji za 1 punkt 7 dni
4. Pomiary powykonawcze drogi (jezdnia i chodnik)
 za pierwsze 100 m
 za każde następne 100 m 30 dni
5. Pomiary powykonawcze przyłącza
 za pierwsze
 za każde następne 30 dni
6. Pomiary powykonawcze studni
 za pierwszą
 za każdą następną 30 dni
7. Pomiary powykonawcze budynków
 za pierwszy
 za każdy następny 30 dni
8. Pomiary powykonawczy sieci gazowej
 za pierwsze 100 m
 za każde następne 100 m 30 dni
9. Pomiary powykonawczy sieci energetycznej
 za pierwsze 100 m
 za każde następne 100 m 30 dni
10. Pomiary powykonawczy sieci wodociągowej
 za pierwsze 100 m
 za każde następne 100 m 30 dni
11. Pomiary powykonawczy sieci kanalizacyjnej
 za pierwsze 100 m
 za każde następne 100 m 30 dni
12. Pomiary powykonawczy sieci telekomunikacyjnej
 za pierwsze 100 m
 za każde następne 100 m 30 dni
13. Geodezyjna obsługa inwestycji za dzień pracy 7 dni
14. Podział działki:
 za pierwszą działkę
 za każdą następną 90 dni
15. Podział działki - aktualizacja podkładu sytuacyjno - wysokościowego do wydania postanowienie lub zaświadczenia w celu wykonania podziału
 za pierwszy 1 ha
 za każdy następny ha 90 dni
16. Scalenie działek
 za dwie działki
 za każdą następną 30 dni
17. Wznowienie lub rozgraniczenie granic działki
 za pierwszy punkt
 za każdy następny punkt 90 dni
18. Sporządzenie dokumentacji w celu ujawnienia istniejących zabudowań i innych budowli na działce
- pierwszy obiekt
- każdy następny obiekt 30 dni
19. Sporządzenie wykazu zmian do wprowadzenia zmian w KW 14 dni
20. Sprostowanie powierzchni działki 14 dni

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w poszczególnych zadaniach
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VI. Termin wykonania zamówienia :
Wg potrzeb w okresie 2009 r.

VII .Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
c) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia.
d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
f) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).
g) zaakceptują warunki zawarte we wzorze umowy, przez jego podpisanie.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

VIII. Informacje na temat wadium :
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena i wynosi 100 pkt.

X. Miejsce i termin składania ofert :
Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo pokój nr 7 (sekretariat) do dnia 12.12.2008r. do godz. godz. 10.00.

XI. Termin związania ofertą wynosi :
30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert .

XII. Data godzina i miejsce otwarcia ofert :
Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, sala konferencyjno bankietowa (I piętro) nr. 55 dnia 12.12.2008 r. o godz. 10:15.

XIII. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:
Jan Lisek- sprawy formalne tel. (0-94) 34 46 347 pok. nr. 52, e-mail: przetargi@ugdarlowo.pl
Krystyna Reszka - sprawy techniczne tel. (0-94) 34 46 332 pok. nr. 41, e-mail: grunty@ugdarlowo.pl
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2008-12-12 10:15:00
 
Termin złożenia: 2008-12-12 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl