Dostawa autobusu używanego technicznie sprawnego, bez wypadkowego rok produkcji nie starszy niż 2005 r. ilość miejsc siedzących minimum 40.

Darłowo: Dostawa autobusu używanego technicznie sprawnego, bez wypadkowego rok produkcji nie starszy niż 2005 r. ilość miejsc siedzących minimum 40. Wartość autobusu wraz z dostawą do 300 000,00 zł brutto wraz z podatkiem VAT.
Numer ogłoszenia: 251495 - 2008; data zamieszczenia: 06.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Darłowo , ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3446301, 3142227-29, fax. 094 3446309, 3142007.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdarlowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa autobusu używanego technicznie sprawnego, bez wypadkowego rok produkcji nie starszy niż 2005 r. ilość miejsc siedzących minimum 40. Wartość autobusu wraz z dostawą do 300 000,00 zł brutto wraz z podatkiem VAT..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa autobusu używanego technicznie sprawnego, bez wypadkowego rok produkcji nie starszy niż 2005 r. ilość miejsc siedzących minimum 40. Wartość autobusu wraz z dostawą do 300 000,00 zł brutto wraz z podatkiem VAT Opis przedmiotu zamówienia: 1. silnik turbo diesel o mocy powyżej 280 KM, Euro 4, 2. skrzynia biegów manualna, 3. zawieszenie przednie: niezależne zawieszenie kół - poprzeczny resor piórowy , amortyzatory, wahacze poprzeczne, wzmocniony stabilizator. 4. zawieszenie tylne: oś sztywna zawieszona na resorach piórowych, amortyzatory, wzmocniony stabilizator, 5. napęd na koła tylne, 6. układ hamulcowy: hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiem, 7. hamulce przednie i tylne bębnowo-szczękowe, 8. hamulec postojowy bębnowy, 9. systemy bezpieczeństwa: ABS, , 10. koła/opony bezdętkowe, tylne koła bliźniacze, 11. hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego, 12. zbiornik paliwa o pojemności minimum 100 litrów, 13. drzwi pasażerskie z prawej strony pojazdu, otwierane pneumatycznie przeszklone, uruchamianych przez kierowcę, wyposażone w specjalną stacyjkę umożliwiającą otwieranie z zewnątrz, 14. szyba czołowa z roletą przeciwsłoneczną, 15. fotel kierowcy oddzielony od przedziału pasażerskiego, 16. wybijaki szyb samochodowych zamontowane na ścianach bocznych + oznaczenie wyjść awaryjnych, oznaczenie miejsc pasażerskich, zamontowanie ramek z przodu za przednią szybą w dolnej części i z tyłu pojazdu na tabliczki przewóz dzieci łatwy montaż i demontaż, 17. tapicerka miękka z izolacją dźwiękowo termiczną dla ścian i sufitu, 18. minimum 40 szt. foteli turystycznych z zintegrowanymi zagłówkami, z regulacją oparcia, fotele w pierwszym rzędzie oraz środkowe w ostatnim rzędzie z 3 punktowymi pasami bezpieczeństwa. 19. poręcz zabezpieczająca przed fotelem pasażerskim przy drzwiach wejściowych + uchwyt ułatwiający wsiadanie - zamontowany przy drzwiach wejściowych, 20. podłoga wzmocniona z zabezpieczeniem antykorozyjnym pokryta wykładziną antypoślizgową, 21. tachograf cyfrowy legalizowany + prędkościomierz z licznikiem kilometrów oraz obrotomierz, 22. ogranicznik prędkości do 100 km/h, 23. instalacja elektryczna 24V, 24. wyposażenie: koło zapasowe, podnośnik o odpowiednim udźwigu, dodatkowa gaśnica 2 kg, dwa kliny pod koła, zestaw narzędzi, zasłonki przeciwsłoneczne w oknach, wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych, 25. hak holowniczy kulowy tylny oraz uchwyt holowniczy przedni, 26. autokarowy zestaw audio: radioodtwarzacz CD z MP3, antena dachowa, wzmacniacz, mikrofon, dwa głośniki z przodu oraz dodatkowe nagłośnienie przestrzeni pasażerskiej przez minimum 4 głośniki, 27. ogrzewanie powietrzne o mocy minimum 3,5 kW, niezależne od pracy silnika z trójpunktowym rozprowadzeniem ciepłego powietrza, 28. zabezpieczenie podwozia antykorozyjne z zamontowanymi nadkolami, 29. pojazd ma posiadać homologację jako autobus o ilości minimum 40 miejsc siedzących + 1 miejsce kierowcy; homologacja ma spełniać warunek pełnego odliczenia VAT i uznania gwarancji przez producenta pojazdu bazowego. 30. dopuszcza się pojazd zarejestrowany z rokiem produkcji 2005.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.11.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 zł,

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 pzp.
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1 do SIWZ). b) oświadczenie, że Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22, ust. 1 pzp oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy, (załącznik nr 2 do SIWZ). c) pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów oferty i podpisywania umowy, o ile nie wynika ono z innych złożonych dokumentów. d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; e) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Dokumenty te mogą być złożone jako oryginały albo kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta, oraz powinny być spięte, ułożone i ponumerowane chronologicznie..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo pok. nr. 42.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo pok. nr 7 sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2008-10-17 10:15:00
 
Termin złożenia: 2008-10-17 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl