Dostawa nowego autobusu min. 28 miejsc siedzących przeznaczonego do przewozu uczniów

GMINA Darłowo
76-150 Darłowo ul. Dąbrowskiego 4
Tel. 094-344-63-01Fax 094-344-63-09
e-mail : poczta@ugdarlowo.pl www.ugdarlowo.pl
NIP: 669-18-82-252REGON: 330017901

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r; Nr 223 poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą" na: „dostawę nowego autobusu min. 28 miejsc siedzących przeznaczonego do przewozu uczniów".
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji drukowanej znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy Darłowo w pokoju nr 42.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Darłowo pod adresem http://www.ugdarlowo.pl
3. Przedmiot przetargu obejmuje dostawę fabrycznie nowego autobusu minimum 28 miejsc siedzących. (CPV: 34121100-2).
4. Wymagania i parametry techniczne przedmiotu dostawy określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik Nr 5 SIWZ.
5. Zobowiązuje się Dostawcę do dostarczenia autobusu fabrycznie nowego z udokumentowanym 2008 rokiem produkcji.
6. Autobus musi posiadać homologację, być dopuszczony do ruchu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z poźn. zm.) z przeznaczeniem do przewozu dzieci szkolnych, wymagane przez Zamawiającego wyposażenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz. U. 03. Nr 32. poz. 262, z poźn. zm.) - „W sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia".
7. Części, materiały, podzespoły i urządzenia użyte w przedmiocie zamówienia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne, homologacje i inne potwierdzenia wymagane przepisami prawa.
8. Zamawiający nie dopuszcza zmian parametrów technicznych określonych w zał. Nr 5.
9. Zamawiający wymaga, aby oferowany autobus nie był pojazdem prototypowym, to jest, aby został wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w krajach UE.
10. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony autobus posiada wadliwe wyposażenie, lub jest ono niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich naprawy lub obniżyć wynagrodzenie oraz odstąpić od umowy z winy Dostawcy.
11. Zamawiający wymaga od Dostawcy udzielenia gwarancji na przedmiot dostawy minimum 24 m-ce z ograniczeniem do 200 000 km przebiegu.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani składania ofert wariantowych.
13. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
14. Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2008 r.
15. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
     1) posiadają doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia tj. wykonali w okresie 2 ostatnich lat co najmniej 2 dostawy fabrycznie nowych autobusów,
    2) dysponują obsługą serwisową lub posiadają dostęp do punktów obsługi serwisowej na terenie Rzeczpospolitej Polski,
    3) są ubezpieczeni w zakresie wykonywanej działalności.
16. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotyczące Dostawcy stosuje się odpowiednio do Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Dostawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
17. Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
    1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki wskazane w pkt. 16 ogłoszenia muszą być spełnione łącznie przez Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem, że warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy musi być spełniony przez każdego z Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
    2) ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych w ofercie, w oparciu dyspozycje zawarte w pkt 18 ogłoszenia,
    3) niespełnienie warunku udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia Dostawcy i odrzucenia oferty.
18. Ofertę należy sporządzić w oparciu o formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami w postaci następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
    1) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 2 do SIWZ,
    2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
    3) dokumentacja techniczna autobusu zgodna z wymaganiami minimalnymi zawartymi w dokumentacji technicznej, stanowiącej zał. Nr 4,
    4) homologacja pojazdu,
    5) wykaz punktów serwisowych będących w dyspozycji Dostawcy (producenta) niezbędnych do obsługi serwisowej, o której mowa w SIWZ wraz danymi tele - adresowymi, autoryzowane stacje obsługi muszą znajdować się w promieniu do 50 km
    6) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
19. Dokumenty, o których mowa w pkt. 18 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ.
20. W przypadku działania Dostawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.
21. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Dostawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie dokumenty, o których mowa w pkt 18 ppkt 1, 2 i 6. Kopie dokumentów z pkt 19 muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Dostawcę, którego dokument dotyczy oraz przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt 2.3 ppkt 1 SIWZ.
22. Złożenie przez Dostawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie Dostawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 § 1 kodeksu karnego.
23. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
24. Osobą uprawnioną do kontaktów z Dostawcami jest p. Jan Lisek – tel. 0(94) 34 46 334
27. Kryterium oceny ofert: CENA - 100%.
28. Oferty należy składać w sekretariacie UG Darłowo. Termin składania ofert upływa dnia 8 października 2008 r., do godz. 10.00
29. Otwarcie ofert nastąpi dnia 8 października 2008 r., o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjno-bankietowej nr. 55.
30. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
31. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
32. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
33. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2008-10-08 10:15:00
 
Termin złożenia: 2008-10-08 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl