Dostawa kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3446301, 3142227-29, fax 094 3446309, 3142007.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdarlowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa kserokopiarki szt 1 dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.11.20-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 31.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
• Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żada wpłacenia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. .24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Tekst jednolity - Dz. U z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z dnia 20.11.2007r. i spełniają warunki określone w ar1. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art.. 22 ust. 1 p.z.p. Załącznik nr 2 do SIWZ; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa wymagane dokumenty z uwzględnieniem § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy Dz. U nr 87 z 24.05.2006r poz. 605.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo pok. nr. 7 sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2008-09-08 10:15:00
 
Termin złożenia: 2008-09-08 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl