Zmiana konstrukcji i pokrycia dachowego wraz z dobudową klatki schodowej w budynku Punktu Przygotowania Posiłków zlokalizowanym na działce nr 2/45 w obrębie ewidencyjnym Bobolin gmina Darłowo.
Znak sprawy: ZP-341/13/2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zmianę konstrukcji i pokrycia dachowego wraz z dobudową klatki schodowej w budynku Punktu Przygotowania Posiłków zlokalizowanym na działce nr 2/45 w obrębie ewidencyjnym Bobolin gmina Darłowo.

ZAMAWIAJĄCY:
1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094) 314 22 27, fax (094) 314 20 07, e-mail: poczta@ugdarlowo.pl, strona internetowa: www.ugdarlowo.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację przetargową: Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, woj. Zachodniopomorskie. tel. 094) 314 22 27, fax (094) 314 20 07, e-mail: poczta@ugdarlowo.pl, strona internetowa: www.ugdarlowo.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu: Jan Lisek tel. (094) 34 46 334 , e-mail: przetargi@ugdarlowo.pl

3) Adres, na który należy przesłać oferty: Urząd Gminy Darłowo, sekretariat pok. nr. 7, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. (094) 314 22 27,

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis: Zmianę konstrukcji i pokrycia dachowego wraz z dobudową klatki schodowej w budynku Punktu Przygotowania Posiłków zlokalizowanym na działce nr 2/45 w obrębie ewidencyjnym Bobolin gmina Darłowo.

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zmianę konstrukcji i pokrycia dachowego wraz z dobudową klatki schodowej w budynku Punktu Przygotowania Posiłków zlokalizowanym na działce nr 2/45 w obrębie ewidencyjnym Bobolin gmina Darłowo.
1.2) Opis przedmiotu zamówienia:
Stan surowy- dobudowa klatki schodowej do istniejącego budynku, nadbudowa poddasza, wykonanie konstrukcji drewnianej więźby dachowej, pokrycie dachowe – zgodnie projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę.
1.3) Miejsce wykonywania robót budowlanych:
Bobolin gmina Darłowo działka nr. 2/45
1.4 Nomenklatura
1.4.1 Wspólny słownik zamówień KOD CPV : 45 00 00 00 – 7 Roboty budowlane.
1.5 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE.
1.6 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
1.7 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających
W przypadku powstania konieczności, Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 30 listopada 2008 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: Tak Wykonawca winien wnieść wadium przetargowe w wysokości 3.000,00 zł
2) Warunki udziału w postępowaniu:

a) udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich dwóch lat (2005-2007) co najmniej 2 robót budowlanych o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem.
b) dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, muszą być:
- wykaz zawierający następujące dane: nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres budowy, opis wykonanych robót, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót, wartość zrealizowanych robót,
- referencje określające, że robota ta została wykonana z należytą starannością.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Podpisany druk Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie – wymagana w przypadku składania oferty wspólnej przez kilka podmiotów ( dotyczy także spółek cywilnych),
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
6. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: „Oferta przetargowa na: Zmianę konstrukcji i pokrycia dachowego wraz z dobudową klatki schodowej w budynku Punktu Przygotowania Posiłków zlokalizowanym na działce nr 2/45 w obrębie ewidencyjnym Bobolin gmina Darłowo.
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, na przykład przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

7. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – pokój nr 7 w terminie do dnia 18 sierpnia 2008 roku do godz. 1000.

8. Oferty będą otwierane w dniu 18 sierpnia 2008 r. do godz. 1015. w sali posiedzeń nr 55 w siedzibie zamawiającego.

9. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą robót budowlanych odbywać się będą w złotych polskich.

10. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena ryczałtowa – 100%.
Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
(Cn / Cof.b. x 100) x 100% = ilość punktów, gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych,
Cof.b – cena oferty badanej nie odrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

UWAGI:
a) wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę,
b) w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punktach od 1 do 3. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. Umowa „konsorcjum” musi być zgodna z zapisami Kodeksu cywilnego i obejmować zarówno okres realizacji zamówienia jak również okres gwarancji i rękojmi.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2008-08-18 10:15:00
 
Termin złożenia: 2008-08-18 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl