Dostawa płyt drogowych betonowych zbrojonych ażurowych w ilości 5.000,00 szt.

Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4
76-150 Darłowo

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na:
Dostawę płyt drogowych betonowych zbrojonych ażurowych w ilości 5.000,00 szt.Formularz zawierający Warunki Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.ugdarlowo.pl

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 18.07. 2008 r do godz. 10.00
w sekretariacie (pok. nr 7) Urzędu Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4,
76-150 Darłowo
z dopiskiem:

„Przetarg nieograniczony na dostawę:
Płyt drogowych betonowych zbrojonych ażurowych w ilości 5.000,00 szt
Nie otwierać przed 18 lipca 2008 r. godz. 10.15”.

Zamawiający otworzy oferty w pok. nr 55 (sala konferencyjno bankietowa) I piętro w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.07.2008r. o godz. 1015.

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 20. 08. 2008 r. sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Za kontakt z Oferentami odpowiada:
Jan Lisek- sprawy formalne tel. (0-94) 34 46 334 pok. nr. 42 e-mail: przetargi@ugdarlowo.pl
Janusz Sobieraj - sprawy techniczne tel. (0-94) 34 46 345 pok. nr. 51 e-mail: drogi@ugdarlowo.pl
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Cena (wg. definicji zawartej w art. 3 ustawy z 5 lipca 2001 r. o cenach) – waga 100%

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się złożenia ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. oraz spełniający warunki dodatkowe zawarte w SIWZ.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2008-07-18 10:15:00
 
Termin złożenia: 2008-07-18 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl