Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki
Darłowo: Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki
Numer ogłoszenia: 124791 - 2008; data zamieszczenia: 10.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3446301, 3142227-29, fax 094 3446309, 3142007.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdarlowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej rok produkcji 2008 koparko-ładowarki - sztuk 1

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 29.52.26.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

* Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Oferenci spełniający następujące warunki : 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności Do potwierdzenia : 1 Aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego [sądowego] albo zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej [wystawione nie później niż w 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert], a w przypadku Spółki Cywilnej umowę spółki. Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie dokumentu z którego wynika, że Oferent jest uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy. Do potwierdzenia : 1. informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do złożenia ofert; 2. Informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do złożenia ofert; 3. Aktualnym zaświadczeniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającym odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do złożenia ofert; 4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do złożenia ofert; 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że oferent nie zalega z opłaceniem podatków oraz opłat lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. V INNE WYMAGANE OŚWIADCZENIA 1. Określenie warunków gwarancji na prawidłowe działanie koparko-ładowarki poprzez podanie jej okresu w miesiącach i potwierdzenie braku ograniczenia gwarancji przepracowanymi motogodzinami. 2. Oświadczenie, że oferowana koparko-ładowarka spełnia wszystkie warunki techniczne. 3. Oświadczenie, że oferent zabezpieczy autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanej koparko - ładowarki. 4. Oświadczenie o terminie podjęcia naprawy koparko-ładowarki od zgłoszenia oraz terminie zakończenia naprawy. 5. Oświadczenie o akceptacji treści wzoru umowy bez zastrzeżeń.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo pok. nr.42.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Darłowo,ul. Dabrowskiego 4, 76-150 Darłowo pok. 7 sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2008-06-23 10:15:00
 
Termin złożenia: 2008-06-23 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl