Budowa Oczyszczalni Ścieków w Rusku Gm. Darłowo
Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony


Wójt Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4
76-150 Darłowo
tel. (0 -94) 314 22 27 do 29; (094) 344 63 01 fax (0-94) 314 20 07; (094) 344 63 09
adres e-mail : poczta@ugdarlowo.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowa Oczyszczalni Ścieków w Rusku Gm. Darłowo

Wspólny Słownik Zamówień: 45200000-9

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl

Termin wykonania zamówienia wraz z rozruchem technologicznym:
data zakończenia: 31.12.2010 r.
Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: 80 000.00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 00/100 zł)

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami w zakresie proceduralnym jest Jan Lisek inspektor zamówień publicznych tel. 094 34 46 334, merytorycznym jest Karolina Nakielska - Z-ca Wójta tel. 094 34 46 335

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 7 do dnia 19.05.2008 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2008 r. o godz. 10:15.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wariantowej pod warunkiem złożenia koncepcji do oferty i zastosowanie technologii SBR w oparciu o zbiorniki konstrukcji żelbetowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z p.zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2. Zdolność ekonomiczna i finansowa
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz zapewnia okres gwarancji na wykonanie robót minimum 36 miesięcy.

4. Wykaz wykonanych robót budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, w tym wykonanie i oddanie do użytkowania oczyszczalni o wydajności nie mniejszej niż 2000 m3 na dobę z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. Cena (koszt) 100%
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2008-05-19 10:15:00
 
Termin złożenia: 2008-05-19 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl