Zmiana studium uwrunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

1. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obrębów: Dąbki, Bukowo Morskie, Bobolin, Żukowo Morskie, Porzecze gmina Darłowo.
2. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów: Dąbki, Bukowo Morskie, Bobolin, Żukowo Morskie, Porzecze gmina Darłowo.
Numer ogłoszenia: 23832 - 2008; data zamieszczenia: 05.02.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3446301, 3142227-29, fax 094 3446309, 3142007.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdarlowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obrębów: Dąbki, Bukowo Morskie, Bobolin, Żukowo Morskie, Porzecze gmina Darłowo. 2. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów: Dąbki, Bukowo Morskie, Bobolin, Żukowo Morskie, Porzecze gmina Darłowo..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obrębów: Dąbki, Bukowo Morskie, Bobolin, Żukowo Morskie, Porzecze gmina Darłowo. 2. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów: Dąbki, Bukowo Morskie, Bobolin, Żukowo Morskie, Porzecze gmina Darłowo. Powierzchnia przeznaczona do zmiany około 6200 ha
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.25.10.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.10.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
• Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie żąda wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz zobowiązany jest spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy. W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 pkt 2 - 3 ustawy Zamawiający wymaga w szczególności, aby Wykonawca wykazał , iż: 1. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania usług objętych zamówieniem, tj. wykonał w okresie trzech ostatnich lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego dot. obszarów powyżej 10,00 ha każdy ( w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717 z późn. zm,) 2.dysponuje osobami z uprawnieniami zawodowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia tj. urbanistycznymi, branżowymi, które są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 4. Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki wskazane w pkt 5.1 muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem, że warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy musi być spełniony przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6.Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych w ofercie, w oparciu dyspozycje zawarte w pkt 6.0 niniejszej SIWZ. 6.Niespełnienie warunku udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty. 7. Wykonawca nie może powierzyć wykonania całego zamówienia Podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie (wg Załącznika Nr 4 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1)oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy , sporządzone wg Załącznika Nr 2 do SIWZ, 2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3)wykaz wykonanych usług dot. planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzony wg załącznika Nr 3 do SIWZ potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.ppkt 1 SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykazane plany zostały wykonane należycie, 4)wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, sporządzony wg Załącznika nr 4 do SIWZ, potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 5.1.ppkt 2 SIWZ, 5)dokumenty stwierdzające, że osoby wyszczególnione w wykazie sporządzonym wg Załącznika nr 4 do SIWZ posiadają uprawnienia wymagane w pkt 5.1 ppkt 2 SIWZ tj. uprawnienia we wszystkich branżach wymienionych w SIWZ wraz z zaświadczeniami o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Dokumenty, są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie dokument, o którym mowa w pkt 6.1 ppkt 2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 §1 kodeksu karnego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy darłowo ul. Dabrowskiego 4, 76-150 Darłowo pok. 42.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo sekretariat pok. nr. 7.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2008-02-26 10:15:00
 
Termin złożenia: 2008-02-26 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl