Budowa wiaty stalowej etap I na składowisku odpadów w miejscowości Krupy gmina Darłowo

Numer ogłoszenia: 20347 - 2008; data zamieszczenia: 30.01.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3446301, 3142227-29, fax 094 3446309, 3142007.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdarlowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wiaty stalowej etap I na składowisku odpadów w miejscowości Krupy gmina Darłowo..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa wiaty stalowej etap I na składowisku odpadów w miejscowości Krupy gmina Darłowo. Konstrukcja stalowa wiaty jest własnościa Zamawiającego
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.30.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
1.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.05.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
• Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium przetargowe w wysokości 5.000,00 zł najpóźniej do dnia 22 lutego 2008 r. do godz. 10.00 na konto Zamawiającego: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie nr:53 8566 0003 0100 1326 2000 0002.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 P z p (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ) , oraz wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy tj., że : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy P z p Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla uznania ważności oferta musi zawierać n/w dokumenty: 1. wypełniony formularz oferty wg wzoru - zał nr 1 do SIWZ. 2. wniesienie wadium 3. kosztorys ofertowy wg wzoru - zał. nr 2 do SIWZ; 4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert potwierdzający, że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi przetargu. 5. wykazać, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - konstrukcyjno - budowlanej, załączyć kopię uprawnień budowlanych wraz z zaświadczeniem wymaganym ustawą z 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 nr 5, poz. 42 ze zm.) 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków wymaganych art. 22 ust.1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych wg wzoru nr 3 do SIWZ. 7. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 8. Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 9.Informację z adresami o realizacji w okresie ostatnich 2 lat ( 2005 do 2007r.) robot budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem daty, miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością , wg wzoru nr 4 do SIWZ. Wymaga się aby każdy z wykonawców w ciągu ostatnich dwóch lat wykazał się zrealizowaniem , co najmniej dwóch robót o wartości minimum 200 000 zł netto każda podobnych z rodzaju do przedmiotu zamówienia. 10. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 11. Oświadczenie wg wzoru nr 5 do SIWZ, o przyjęciu przez oferenta warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem warunków szczegółowych zawartych w SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uwzględnieniem warunków szczegółowych zawartych we wzorze umowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
2.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo pok. 42.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.02.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo sekretariat pok. nr. 7.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2008-02-22 10:15:00
 
Termin złożenia: 2008-02-22 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl