Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przebudowę drogi gminnej z miejscowości Boryszewo do Bukowa Morskiego Gm. Darlowo działki nr 38/1 i 38/2 obręb Boryszewo, dzialki nr. 48 i 54 obręb Bukowo Morskie.
Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Darłowo
76-150 Darłowo ul. Dąbrowskiego 4
tel. /094/ 34 46 301, fax /094/ 314 20 07
adres e-meil: poczta@ugdarlowo.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdarlowo.pl

Nazwa zamówienia: Przebudowę drogi gminnej z miejscowości Boryszewo do Bukowa Morskiego Gm. Darlowo
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boryszewo do Bukowa Morskiego Gm. Darlowo
Wycinka drzew i krzewów. Rozbiórka istniejącej nawierzchni. Korytowanie pod jezdnie, wywóz nadmiaru ziemi, wykonanie przepustu. Wykonanie wyrównania podłoża i zagęszczenia. Wykonanie nawierzchni drogi i zjazdów. Wykonanie chodnika, kształtowanie poboczy. Regulacja rowu i skarpy. Plantowanie i obsianie terenów zielonych. Przełożenie kabla elektrycznego.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r.,poz. 177 z póź.zm.)
Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2008 r.
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM:
Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wpłacenia wadium w kwocie 10.000,00 zł w formie określonej SIWZ.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i finansowy, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560);
4. Wniosą wadium w wymaganym terminie, wysokości i formie;
5. Udokumentują, iż w okresie ostatnich pięciu lat, (licząc od daty otwarcia ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie i rzetelnie wykonali co najmniej 1 zamówienie obejmujące roboty w zakresie będącym przedmiotem postępowania, podając nazwy, adresy inwestorów obiektów zrealizowanych w ramach tych zamówień;
6. Zamawiający wymaga, aby kierownik budowy posiadał uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów według formuły - spełnia lub nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy dostarczą następujące dokumenty:
1. Ofertę na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (określonej w dalszej części jako SIWZ).
2. Dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Oświadczenie o treści określonej w art. 22ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru określonego w załączniku do SIWZ.
4. Wykaz co najmniej 1 roboty wykonanej i zakończonej w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w zakresie będącym przedmiotem zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty wykonania i odbiorów wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
5. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z załącznikami: uprawnieniami kierownika budowy i aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego - wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
6. Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzający zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości 2 mln zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Harmonogram rzeczowo- finansowy
8. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
9. Kosztorys ofertowy - wg załącznika do SIWZ.
10. Parafowany wzór umowy jako akceptacji jej treści i warunków - załącznik do SIWZ
Termin składania ofert: 11.02.2008r. do godziny 10:00,
Miejsce składania ofert: SEKRETARIAT pok. nr 7 Urzędu Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo.
Termin związania ofertą: 11.03.2008 r.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.ugdarlowo.pl
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2008-02-11 10:15:00
 
Termin złożenia: 2008-02-11 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl