Dostawa oleju napędowego w ciągu 2008 roku

Numer ogłoszenia 247599-2007 data zamieszczenia 12,12,2007.r.Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I. 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki
Strona internetowa Zamawiającego: www.gzup.pl
2) Rodzaj Zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

II. 1) Przedmiot zamówienia: Dostawa oleju napędowego w ciągu 2008 roku.
2) Rodzaj zamówienia - dostawy
3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: olej napędowy w ilości do 95 000 litrów Miejsce dostawy Darłowo.
Wspólny Słownik Zamówień CPV 23121100-2
4) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6) Termin wykonania zamówienia – 31.12.2008 rok

III. 1) Informacja na temat wadium – nie dotyczy

IV. 1) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust.1
1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2.Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.Niepodlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły (spełnia –nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
2) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- wypełniony druk „OFERTA” stanowiący załącznik nr 1
- oświadczenie załącznik nr 2
- parafowany wzór umowy załącznik nr 3

V. 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
2) Kryteria oceny ofert: cena ofertowa netto + podatek VAT – 100%
3) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna – Nie
4) Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.udgarlowo.pl
5) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zakład Użyteczności Publicznej ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo.
6) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2007r. godz.10.00
GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ- Zakład w Darłowie
Ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
7) Termin związania ofertą; okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
8) Informacja o zamiarze zawarciu umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
9) Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, oraz o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2007-12-21 10:05:00
 
Termin złożenia: 2007-12-21 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: GZUP
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl