Dostawa kompaktora sprawnego technicznie do ugniatania odpadów komunalnych na składowisko odpadów w Krupach gm. Darłowo

Wójt Gminy Darłowo

ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę kompaktora sprawnego technicznie do ugniatania odpadów komunalnych na składowisko odpadów w Krupach gm. Darłowo.Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa kompaktora sprawnego technicznie do ugniatania odpadów komunalnych na składowisko odpadów w Krupach gm. Darłowo.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Gminy Darłowo lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy www.ugdarlowo.pl, .

Zainteresowanych Dostawców prosimy o składanie pisemnych ofert w Urzędzie Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pok. nr 7 , w terminie do dnia
9 listopada 2007r., do godz. 10ºº.
Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, numerem sprawy – ZP 342/18/07, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku wykonawcy oraz jego adresie.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych .
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych .
Od wykonawców nie jest wymagane wniesienie wadium.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert .
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów : Cena - 100% ,

Wymagany termin wykonania dostawy do 20 grudnia 2007 roku

Do przetargu mogą przystąpić wykonawcy spełniający warunki zgodnie z art. 22 ,
art. 24 i art. 26 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 , poz. 177 ) oraz opisane w S.I.W.Z.
Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo pok. nr. 7 (sekretariat) w terminie do dnia 9.11.2007 r. do godz. 10ºº
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo sala konferencyjno bankietowa pok nr. 55, w dniu 9 listopada 2007 r., o godz. 10: 15 .
Osobą upoważnioną do kontaktów z Dostawcami jest p. Jan Lisek ,
tel. 094 34 46 334 e-mail przetargi@ugdarlowo.pl w godz 7:30 do 15:00.
Zastępca Dyrektora Zakładu Użyteczności Publicznej Stanisław Benkowski tel. (094) 314 44 08, (094) 34 46 380
Darłowo dnia 8 października 2007r.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2007-11-09 10:15:00
 
Termin złożenia: 2007-11-09 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl