Dostawa kompaktora sprawnego technicznie do ugniatania odpadów komunalnych na składowisko odpadów w Krupach gm. Darłowo.

Wójt Gminy Darłowo
ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę kompaktora sprawnego technicznie do ugniatania odpadów komunalnych na składowisko odpadów w Krupach gm. Darłowo.Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa kompaktora sprawnego technicznie do ugniatania odpadów komunalnych na składowisko odpadów w Krupach gm. Darłowo.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Gminy Darłowo lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy www.ugdarlowo.pl

Zainteresowanych Dostawców prosimy o składanie pisemnych ofert w Urzędzie Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pok. nr 7, w terminie do dnia 18 października 2007r., do godz. 10ºº.
Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, numerem sprawy – ZP 342/17/07, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku wykonawcy oraz jego adresie.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
Od wykonawców nie jest wymagane wniesienie wadium.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 25 dni od upływu terminu do składania ofert.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów: Cena - 100%.

Wymagany termin wykonania dostawy do 15 listopada 2007 roku

Do przetargu mogą przystąpić wykonawcy spełniający warunki zgodnie zart. 22, art. 24 i art. 26 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz opisane w S.I.W.Z.
Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo pok. nr. 7 (sekretariat) w terminie do dnia 18.10.2007 r. do godz. 10ºº
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo sala konferencyjno bankietowa pok nr. 55, w dniu 18 października 2007 r., o godz. 10: 15 .
Osobą upoważnioną do kontaktów z Dostawcami jest p. Jan Lisek, tel. 094 34 46 334 e-mail przetargi@ugdarlowo.pl w godz 7:30 do 15:00.
Zastępca Dyrektora Zakładu Użyteczności Publicznej Stanisław Benkowski tel. (094) 314 44 08, (094) 34 46 380.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2007-10-18 10:15:00
 
Termin złożenia: 2007-10-18 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl