Wymiana pokrycia dachowego na kościele p.w. Świętego Franciszka z Asyżu w Barzowicach, dz. nr 99 obręb Barzowice (wpisanego do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego nr 37)
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych

1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego: Urząd Gminy Darłowo
b) REGON: 330017901
c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 76-150 Darłowo, zachodniopomorskie, sławieński
d) ulica, nr domu, nr lokalu: Dąbrowskiego 4
e) Internet: http://www.ugdarlowo.pl e-mail: poczta@ugdarlowo.pl
f) tel. 094 344 6301, faks 094 314 2007

2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
a) imię i nazwisko: Karolina Nakielska, Henryk Kaleta, Jan Lisek
b) telefon: 094 344 6301
c) nr lokalu: pokój nr 42, 52
d) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 730 -1500

3)Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wymianę pokrycia dachowego na kościele p.w. Świętego Franciszka z Asyżu w Barzowicach, dz. nr 99 obręb Barzowice (wpisanego do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego nr 37.)

rodzaj zamówienia: roboty budowlane
miejsce realizacji zamówienia: Barzowice Gm. Darłowo
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych, ofert równoważnych i ofert wariantowych

4) Termin (okres) realizacji zamówienia: do 30 listopada 2007 r.

5) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium:
w wysokości 1 000,00 zł, słownie: jeden tysiąc złotych

6) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
cena 100 %

7) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
a) formularz można odebrać
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Darłowo www.ugdarlowo.pl

8) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy oświadczenie na podstawie art. 22 ustawy.

2. spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania,
Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy następujące dokumenty:
- aktualny (czyli powinien potwierdzać stan istniejący na dzień przetargu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub powinien być zaopatrzony w adnotację właściwego urzędu potwierdzającą aktualność danych dokumentu) dokument dopuszczający do obrotu prawnego (odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej),
- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, datowanych nie wcześniej niż 3 miesiące licząc od terminu składania ofert, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,

9) Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania: siedziba zamawiającego (nr lokalu): 7
b) w terminie do 25 września 2007 r. o godz. 10.00

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia: w siedzibie zamawiającego
b) termin: 25 września 2007 r. o godz. 10.15
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2007-09-25 10:15:00
 
Termin złożenia: 2007-09-25 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Liek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl