Wymiana pokrycia dachowego na kościele p.w. Świętego Franciszka z Asyżu w Barzowicach, dz. nr. 99 obręb Barzowice (wpisanego do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego nr. 37)

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego: Urząd Gminy Darłowo
b) REGON: 330017901
c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 76-150 Darłowo, zachodniopomorskie, sławieński
d) ulica, nr domu, nr lokalu: Dąbrowskiego 4
e) Internet: http://www.ugdarlowo.pl e-mail: poczta@ugdarlowo.pl
f) tel. 094 344 6301, faks 094 314 2007

2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
a) imię i nazwisko: Karolina Nakielska, Henryk Kaleta, Jan Lisek
b) telefon: 094 344 6301
c) nr lokalu: pokój nr 42, 52
d) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 730 -1500

3)Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wymianę pokrycia dachowego na kościele p.w. Świętego Franciszka z Asyżu w Barzowicach, dz. nr. 99 obręb Barzowice (wpisanego do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego nr. 37.

rodzaj zamówienia: roboty budowlane
miejsce realizacji zamówienia: Barzowice Gm. Darłowo
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych, ofert równoważnych i ofert wariantowych

4) Termin (okres) realizacji zamówienia: do 31 października 2007 r.

5) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium:
w wysokości 1 500,00 zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych

6) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
cena 100 %

7) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
a) formularz można odebrać
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Darłowo www.ugdarlowo.pl

8) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy oświadczenie na podstawie art. 22 ustawy.

2. spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania,
Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy następujące dokumenty:
- aktualny (czyli powinien potwierdzać stan istniejący na dzień przetargu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub powinien być zaopatrzony w adnotację właściwego urzędu potwierdzającą aktualność danych dokumentu) dokument dopuszczający do obrotu prawnego (odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej),
- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, datowanych nie wcześniej niż 3 miesiące licząc od terminu składania ofert, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy następujące dokumenty:
- dane o doświadczeniu oferenta w wykonywaniu robót w zakresie objętym zamówieniem (roboty o technologii zgodnej z zamówieniem, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonywane w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy – w tym okresie, ich wartości z podsumowaniem ogółem oraz daty i miejsce ich wykonania), poświadczone dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. Wymaga się by Wykonawca ujął w wykazie robót co najmniej dwie zrealizowane przez Wykonawcę inwestycje tożsame z zamówieniem, tj. roboty budowlane remontowe na obiekcie zabytkowym o technologii wykonania i charakterze zbliżonym do zamówienia.
- informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy – w tym okresie,
- wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakres wykonywanych przez nich czynności wraz z kopiami uprawnień osób przewidzianych do kierowania robotami i aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego,
- wykaz narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca, przewidzianego do realizacji zamówienia.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy następujące dokumenty:
- sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres,
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

9) Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania: siedziba zamawiającego (nr lokalu): 7
b) w terminie do 31 sierpnia 2007 r. o godz. 10.00

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia: w siedzibie zamawiającego
b) termin: 31 sierpnia 2007 r. o godz. 10.15
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2007-08-31 10:15:00
 
Termin złożenia: 2007-08-31 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl