Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Darłowo

Numer ogłoszenia: 127347 - 2007; data zamieszczenia: 26.07.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3446301, 3142227-29, fax 094 3446309, 3142007.

    * Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdarlowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Darłowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Darłowo - dwa zestawy komputerowe, drukarka wielofunkcyjna szt. 1, Zasilacze UPS szt 11, Dysk twardy szt 1, Pamięci RAM szt 4

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.10.00-7, 30.23.20.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 17.08.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

    * Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

    * Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe tj.zapewnią minimalne warunki serwisu: - serwis prowadzony w siedzibie Zamawiającego; - czas reakcji serwisu na zgłoszenia usterki zestawu 1 godzina (czas reakcji serwisu liczony jest od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o awarii do momentu pojawienia się przedstawiciela Wykonawcy w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo przy ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie); - jeśli czas naprawy przekracza 48 godzin dostarczenie jednostki zastępczej; - koszty dojazdu do Zamawiającego pokrywa Wykonawca; - w przypadku wystąpienia awarii jednostki centralnej, której naprawa nie jest możliwa u Zamawiającego Wykonawca pozostawia dysk twardy z w/w jednostki w siedzibie Zamawiającego.
2. W przypadku zaistnienia przesłanki określonej w art. 24 Prawa zamówień publicznych Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych niniejszą specyfikacją.
    * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Ofertę należy złożyć (wypełnić i podpisać) na druku oferty zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 1 do oferty - wg wzoru)
2. Formularz cenowy (załącznik nr 2 do oferty - wg wzoru)
3. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do oferty - wg wzoru)
4. Warunki gwarancji (załącznik nr 4 do oferty - wg wzoru)
5. Warunki serwisu (załącznik nr 5 do oferty - wg wzoru)
6. Zaakceptowany (parafowany lub podpisany - każda zapisana strona przez oferenta - osobę podpisującą ofertę) (Projekt umowy) (załącznik nr 6 do oferty - wg wzoru)
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Oświadczenie o zgodności dostarczanego sprzętu z normą CE (załącznik nr 9 do oferty)
10. Formularz techniczny - charakterystyka przedmiotu zamówienia (załącznik nr 10 do oferty wg wzoru)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pokój nr 10.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pokój nr 7.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2007-08-03 10:15:00
 
Termin złożenia: 2007-08-03 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl