Roboty budowlano montażowe na terenie Gminy Darłowo w okresie od 15. 06. do 31.12 2007 roku

ZP342/12/2007
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4
76-150 Darłowo

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
na:
Roboty budowlano montażowe na terenie Gminy Darłowo w okresie od 15.06 do 31.12 2007 roku


Formularz zawierający Warunki Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.ugdarlowo.pl

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 4 czerwca 2007 r do godz. 10.00 w sekretariacie (pok. nr 7) Urzędu Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4,
76-150 Darłowo z dopiskiem:

„Przetarg nieograniczony na:
Roboty budowlano montażowe na terenie Gminy Darłowo w okresie od 15. 06. do 31.12 2007 roku
Nie otwierać przed 4 czerwca 2007 r. godz. 10.15.Zamawiający otworzy oferty w pok. nr 55 (sala konferencyjno bankietowa) I piętro w siedzibie Zamawiającego w dniu 4 czerwca.2007r. o godz. 10.15.

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31.12.2007 r. sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Za kontakt z oferentami odpowiada:
- PanJan Lisek,pokój nr 43,tel. 094 344 63 34, e-mail: przetargi@ugdarlowo.pl
- PaniKarolina Nakielska pokój nr.43tel.(094) 314 22 27, (94) 3446 335, e-mail budownictwo@ugdarlowo.pl
- Pan Henryk Kaleta, pokój nr 52, tel., tel. (094) 314 22 27, (94) 3446 346, e-mail inwestycje@ugdarlowo.pl

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena roboczogodziny kosztorysowa – 100%
Obejmująca:
R – robociznę
S – pracę sprzętu
Kz – koszty zaopatrzenia materiałów, narzędzi, zużycie wody, energii elektrycznej
Z – zysk.
Kp. – koszty pośrednie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się złożenia ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn.29.01.2004 r. oraz spełniający warunki dodatkowe zawarte w SIWZ.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2007-06-04 10:15:00
 
Termin złożenia: 2007-06-04 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl