Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do granic działek w miejscowościach Gminy Darłowo
ZP 342/11//2007

Darłowo 6.06.2007 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
URZĄD GMINY DARŁOWO
Informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do granic działek w miejscowościach Gminy Darłowo”.


Wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze „Komunalka” Kazimierz Błahut 75-644 Koszalin ul. Świerkowa 1 A

Cena brutto wybranej oferty zgodnie ze złożoną oferta wynosi:
Zadanie nr. 1 (Zlewnia I) – 310.756,00 zł
Zadanie nr. 2 (Zlewnia II) – 568.103,00 zł
Zadanie nr. 3 Zlewnia III) - 334.835,00 zł
Razem – 1.213.694,00 zł

Uzasadnienie wyboru:
Spełnione warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz najniższa cena ofertowa.


Gmina Darłowo
76-150 Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4
ogłasza przetarg nieograniczony na

„Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do granic działek w miejscowościach Gminy Darłowo”.CPV – 74.23.22.20-2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: www.ugdarlowo.pl
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do granic działek w miejscowościach gm. Darłowo.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy zadania określone jako zlewnie

Na przedmiot zamówienia składają się następujące opracowania w oparciu o koncepcję wstępną budowy kanalizacji sanitarnej:
    - projekt budowlany kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
    - projekt budowlany i technologiczny przepompowni ścieków
    - projekt budowlany zasilania energetycznego przepompowni
    - projekt budowlany rurociągów tłocznych:
    - projekty wykonawcze dla opracowań jw.
    - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
    - przedmiary robót dla opracowań jw.
    - kosztorysy inwestorskie dla opracowań j.w.
    - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
    - nowe pomiary i aktualizacja map zasadniczych w skali 1 : 500 lub 1:1000 do celów projektowych mapa plus forma elektroniczna .
    - dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb budowy projektowanej kanalizacji sanitarnej
    - studium wykonalności inwestycji dla każdego zadania.
    - raport oddziaływania na środowisko, w przypadku jego zażądania przez organ wydający decyzję środowiskową.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin realizacji zamówienia:
    Zadanie nr.I (Zlewnia I) do 30.05.2008 r.
    Zadanie nr. II (Zlewnia II) do 31.12.2008 r.
    Zadanie nr. III (Zlewnia III) do 31.12.2009 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
    a) Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
    b) Nie zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
    c) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (posiadającymi uprawnienia budowlane, projektowe bez ograniczeń w specjalności: instalacji sanitarnych),
    d) Wykonali w okresie ostatnich 8 lat, co najmniej 5 dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej nie mniejszych jak 25 km sieci na jednej dokumentacji.

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:
    1. Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,
    2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
    3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
    4. W przypadku podmiotów zbiorowych aktualna informacja właściwego Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
    5. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
    6. Wykaz osób przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia, wraz z kserokopiami uprawnień tych osób (uprawnienia budowlane, projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych), oraz kserokopie potwierdzające przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego,
    7. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich ośmiu lat, co najmniej 5 dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej z podaniem ich wartości oraz daty wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie
    8. Dokument potwierdzający wpłatę wadium,
    9. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w
przypadku wykonawców składających ofertę wspólną. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia
poświadczona przez notariusza.

Wadium w wysokości:
    dla zadania nr I (zlewnia I) – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
    dla zadania nr II (zlewnia II) – 2.500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)
    dla zadania nr III (zlewnia III) – 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące.złotych)

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kryteria wyboru ofert: cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 7 (sekretariat)
Termin składania ofert upływa dnia 31 maja 2007 r o godz: 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 maja 2007r. o godz: 10.15 w siedzibie zamawiającego, lok. 55 – sala konferencyjno bankietowa.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Karolina Nakielska – Kierownik referatu infrastrukturu i rozwoju Gminy, tel. (0-94) 34 46 335.
e-email: budownictwo@ugdarlowo.pl
w zakresie dotyczącym procedury przetargowej – Jan Lisek tel. (0-94)34 46 334, fax. (094) 314 20 07, e-email: przetargi@ugdarlowo.pl
Informacje można uzyskać w godz: 730-1500

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 2007-04-19 i zarejestrowane pod numerem 40257/2007
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2007-05-31 10:15:00
 
Termin złożenia: 2007-05-31 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl