Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej z Cisowa Dolnego do Darłowa

Informacja o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji Cisowo Darlowo.

Informuję ze przetarg nieograniczony na:

Budowę kanalizacji sanitarnej przesyłowej z Cisowa Dolnego do Darłowa.Został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr. 19, poz. 177 z późn. zm.) „cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę która zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Publikacja obowiązkowa
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW
Nazwa:
Urząd Gminy Darłowo

Adres pocztowy:
ul. Dąbrowskiego 4

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Darłowo 76-150 zachodniopomorskie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Telefon:
Lisek Jan 094 3446301
E-mail: Fax:
przetargi@ugdarlowo.pl 094 3446309, 3142007

Adresy internetowe
Ogólny adres zamawiającego (URL):
www.ugdarlowo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Inne: Kanalizacja sanitarna
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej z Cisowa Dolnego do Darłowa

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług
(a) Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Z miejscowości Cisowo do miejscowości Darłowo

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej z Cisowa Dolnego do Darłowa działki nr. 604/9 w jednostce ewidencyjnej Cisowo, działki nr. 2/6, 5, 6, 8 w jednostce ewidencyjnej Darłowo 17, działki nr. 2/1, 2/2, 3, 4/1, 5, 6/2, 7/3, 7/5, 24, 270/3, 273/3, 287 w jednostce ewidencyjnej Darłowo 14. Zakres robót: Przesył grawitacyjny: - Kanał grawitacyjny sanitarny PCV 250 mm o dł. 35,24 m; Przesył tłoczny: - Kanał ciśnieniowy PE 110 mm o dł. 1578,8x2-3157,60 m; Pompownie ścieków: - Pompownie ścieków PSI - kpi. 1 - Pomiar ścieków - kpi. 1+1

II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków (art. 22 pzp): a. posiadający uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b. posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d. nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne: Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców, którzy: a. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu a zamówienie publiczna z art. 22 Prawa zamówień publicznych; b. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych; c. Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji; d. Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; e. Nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; f. Nie wnieśli wadium, w tym również na przedłożony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy: a. Niezgodną z ustawą lub nie odpowiadaj ącą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b. Jej ułożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, c. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, d. wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, e. Zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, f. Który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na poprawienieomyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, g. Nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,

II.1.7) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Główny: 45.23.24.10-9
Dodatkowe: 45.23.24.23-3
przedmioty: 45.23.24.40-8

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
Nie

II.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA Całkowita wielkość lub zakres
Powyżej 60.000 EURO i nie przekraczający kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Wymagany
Data zakończenia 10/10/2007

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium
Ustala się wadium w wysokości 4 000,00 zł. (cztery tysiące złotych)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON WYMAGANIA EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków (art. 22 pzp): a. posiadający uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b. posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d. nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówieniar Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne: Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców, którzy: a. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych; b. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych; c. Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji; d. Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; e. Nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; f. Nie wnieśli wadium, w tym również na przedłożony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy: a. Niezgodną z ustawą lub nie odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, c. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, d. wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, e. Zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, f. Który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, g. Nieważnej na podstawie odrębnych przepisów, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia - Nie spełnia, w opaerciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6 SIWZ. Ztreści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iz w/w warunki wykonawca spełnił. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy): Dokumenty wymagane: - Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 1 do SIWZ; - Dowód wniesienia wadium - Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych, - Wypełniony kosztorys skrócony (przedmiar) - wg załącznika nr 2 do SIWZ; -Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (na formularzu ofertowym); -Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześnrej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). -Aktualna informacja z krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty: Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna za zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia budowę dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej, każdy o długości nie krótszej niż 500m. (roboty muszą byś zakończone) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykonawca musi przedstawić wykaz doświadczenia zawodowego kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej, w zakresie sieci sanitarnych, w okresie ostatnich trzech lat. Wymagane jest przedstawienie minimum trzech robót kierowanych przez proponowanego kierownika budowy. Należy dołączyć kserokopię uprawnień budowlanych wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa (z określonym terminem ważności). C. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8 prawa zamówień publicznych, zastępuje sieje dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowy, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. D. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej. Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. 6A dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem \za zgodność z oryginałem\

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

IV. 1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert
Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (Jeżeli dotyczy)
www.ugdarlowo.pl
Opłata Waluta

Warunki i sposób płatności:
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
Data: 15/05/2007 Godzina: 10:00

IV.3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty
polski

IV.3.5) Termin związania ofertą
okres w dniach: 30

IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
Data: 15/05/2007 Godzina: 10:15
Miejsce: Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo pok. nr. 55 (sala konferecyjno bankietowa)

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Nie

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2007-05-15 10:15:00
 
Termin złożenia: 2007-05-15 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl